Input:

R 44/1966; Dohoda rodičů. Příspěvek na výživu dítěte (§ 100 zák. o rodině) Garance

č. 44/1966 Sb. rozh.
Jestliže je určována vyživovací povinnost za dobu minulou, pak nesmí být opomenuto zjištění, jaké částky byly rodičem na výživném již poskytnuty, zda tyto částky odpovídaly hlediskům uvedeným v § 96 odst. 1 zák. o rod., zda rodič nepřispíval případně na výživu nezletilých dětí i jinak, např. naturálně, což by bylo nutno též zhodnotit. Přitom by ovšem bylo nutno uvážit, zda nešlo pouze o příležitostná plnění v době styku otce s dětmi, která by svou povahou nepřekračovala výdaje, jež nelze na výživné započítat proto, že šlo o běžné dárky, či jiná podobná plnění, která nesměřovala k uspokojování odůvodněných potřeb nezletilých dětí. Ani tehdy, když se rodiče dohodnou o výživném i o počátku jeho plnění ze strany povinného, nemění se nic na povinnosti soudu zkoumat při schvalování dohody ve smyslu § 50 odst. 2 a § 26 odst. 2 zák. o rod., zda dohodnutý počátek vyživovací povinnosti odpovídá dosavadnímu plnění výživného rodiči.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. března 1966, 5 Cz 10/66.)
Rodiče nezletilých dětí jsou manžely, nežijí však ve společné domácnosti. Z údajů matky v návrhu ze dne 7. ledna 1965 na úpravu vyživovacích povinností otce a ze shodných vyjádření obou rodičů učiněných během řízení vyplynulo, že matka odešla s nezletilými dětmi ze společné domácnosti již v srpnu 1962 a že od této doby otec přispíval matce na jejich výživu částkou Kčs 500,- měsíčně mimo přídavky na děti. Při jednání před soudem uzavřeli rodiče se souhlasem opatrovníka dětí dohodu, podle níž byly všechny děti svěřeny do výchovy matky, a otec se zavázal dnem 1. ledna 1965 přispívat na výživu nezl. J. částkou 300 Kčs, nezl. H. rovněž částkou 300 Kčs a nezl. E. částkou 200 Kčs měsíčně s tím, že dospělé výživné bude splácet v měsíčních splátkách po 100 Kčs spolu s běžným výživným od 1. 3. 1965 pod ztrátou výhody splátek.
Okresní soud Brno-venkov uvedenou dohodu rozsudkem ze dne 18. února 1965, č. j. Nc 6/65-12 schválil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozsudkem okresního soudu Brno-venkov byl porušen zákon, a tento rozsudek zrušil.
Z odůvodnění:
Podle § 50 odst. 1 zák. o rod. upraví soud i bez návrhu práva a povinnosti rodičů k nezl. dítěti, nežijí-li rodiče spolu; zejména rozhodne, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. K tomu, aby mohla být provedena uvedená úprava, musí být zjištěny všechny nezbytné skutkové předpoklady. Soud je povinen obvyklými důkazními prostředky zjistit, zda a u kterého z rodičů jsou dány nejvhodnější podmínky pro řádnou výchovu dítěte v souladu s hledisky, vyjádřenými v zákonu o rodině, jaké jsou ve smyslu § 96 odst. 1 zák. o rod. odůvodněné potřeby nezletilého dítěte a jaké jsou schopnosti a možnosti obou rodičů. Přitom nesmí soud pominout, že úpravu podle ustanovení § 50 odst. 1 zák. o rod., zejména pak úpravu