Input:

44/1954 Sb., Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy, ve znění účinném k 1.1.1993 Garance

č. 44/1954 Sb., Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy, ve znění účinném k 1.1.1993
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. srpna 1954
o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
51/1955 Sb.
(k 1.1.1956)
ruší § 3 odst. 1
7/1956 Sb.
(k 1.1.1956)
mění, nepřímo, změna kompetencí
34/1958 Sb.
(k 1.7.1958)
nepřímo, změna kompetencí
65/1965 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší (§ 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2)
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
§ 1.
Účelem tohoto nařízení je stanovit základy organisace veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy tak, aby zajišťovala stálé zvyšování bezpečnosti, výkonnosti a hospodárnosti dopravy a přispívala k prohloubení součinnosti všech jejích odvětví.
§ 2.
(1)  Zásady organisace veřejné dopravy a s ní souvisících hospodářských činnosti, provozovaných ministerstvem dopravy a jemu podřízenými organisačními útvary, jakož i zásady organisace péče o cizinecký cestovní ruch stanoví vláda.
(2)  V mezích těchto zásad ministr dopravy zřizuje, mění a zrušuje jednotlivé organisační útvary a určuje jejich organisační formu, název, sídlo, působnost a územní obvod; podrobnou organisaci těchto útvarů upravuje ministr dopravy statuty.
(3)  Ministr dopravy stanoví se souhlasem vlády značky, kterých mohou organisační útvary užívat a označovat jimi též součástky majetku, který mají ve správě.
§ 3.
(1)  (zrušen 51/1955 Sb.)
(2)  Organisační útvary zřízené jako samostatné právnické osoby se zapisují do podnikového rejstříku., V návrhu zápisu do tohoto rejstříku uvede organisační útvar svůj název, den zřízení, sídlo a způsob zastupování a podpisování.
§ 4.
Organisační útvary zřízení podle tohoto nařízení mohou vykonávat a obstarávat, a to i ve zvláštních pomocných závodech, samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží předmětu jejich podnikání nebo vybudování a udržování jejich zařízení, zejména vyrábět též náhradní součásti, aniž k tomu potřebují oprávnění podle zvláštních předpisů.
§ 5.
(1)  Předpisy o hospodaření, financování, platebním styku a peněžní kontrole národních podniků platí pro všechny hospodářské organisace v oboru ministerstva dopravy; ministr financí v dohodě s ministrem dopravy může ze závažných důvodů stanovit odchylky pro určitou hospodářskou organisaci.
(2)  Z majetku spravovaného organisačními útvary, podřízenými ministerstvu dopravy, které byly zřízeny jako samostatné právnické osoby, nelze žádat ani dosíci uspokojení pohledávek státem.
§ 6.
(1)  Ministr dopravy se souhlasem vlády vydá pro zaměstnance v ministerstvu