Input:

č. 4394/2022 Sb. NSS; Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem; Stavební řízení: řízení o odstranění stavby; řízení o zákazu užívání stavby; stavební úpravy Garance

č. 4394/2022 Sb. NSS
Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem
Stavební řízení: řízení o odstranění stavby; řízení o zákazu užívání stavby; stavební úpravy
k § 2 odst. 3 a odst. 5 písm. c), § 129 odst. 2 a § 134 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon; v textu jen „stavební zákon“)
k § 82 soudního řádu správního
I. Obec se proti nezahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, může bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. i z toho důvodu, že se na území obce nachází stavba, která je v rozporu s územním plánem obce.
II. Proti nezahájení řízení o zákazu užívání stavby podle § 134 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, lze také podat žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s.
III. Ne každé technické či provozní zařízení, které je instalováno do uzavřeného prostoru, je stavbou podle § 2 odst. 3, resp. stavební úpravou podle § 2 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. To, zda je technické zařízení uvnitř již existující stavby stavební úpravou, závisí na okolnostech konkrétní věci.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2022, čj. 10 As 34/2022-110)
Prejudikatura: č. 3903/2019 Sb. NSS a č. 4178/2021 Sb. NSS.
Věc: Obec Rantířov proti Magistrátu města Jihlavy, za účasti M - KOVO s.r.o., o dodatečné povolení stavby, o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení.

Nejvyšší správní soud se zabýval případem automatické linky alkalického zinkování a černění v areálu M - KOVO s.r.o. (osoba zúčastněná na řízení) v Rantířově u Jihlavy. Různé aspekty tohoto případu správní soudy posuzovaly již několikrát. Konkrétně v této věci Nejvyšší správní soud řešil, zda nezahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona, týkající se právě této sporné linky, bylo nezákonným zásahem do práv obce Rantířov (žalobkyně) ve smyslu rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2021, čj. 6 As 108/2019-39, č. 4178/2021 Sb. NSS, ŽAVES.
Aniž by Nejvyšší správní soud musel podrobně rozebírat celé pozadí již léta trvajícího sporu mezi (mj.) žalobkyní, žalovaným a osobou zúčastněnou na řízení, připomněl jen několik „milníků“ v této věci. Osoba zúčastněná na řízení se od roku 2014 snažila uvést do provozu automatickou linku alkalického zinkování a černění v areálu v Rantířově. V roce 2016 získala od stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy (žalovaného) pro stavbu (formálně pojmenovanou „Automatická linka alkalického zinkování a černění a zneškodňovací stanice odpadních vod“) dodatečné povolení. Krajský soud v Brně ale rozsudkem ze dne 12. 10. 2017, čj. 30 A 116/2017-346, rozhodl, že dodatečné povolení stavby bylo v rozporu s územním plánem obce Rantířov, a zrušil jej (i rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina o odvolání proti rozhodnutí žalovaného). Rozsudek krajského soudu potvrdil Nejvyšší správní soud