Input:

č. 4387/2022 Sb. NSS; Veřejné zakázky: uzavření smlouvy v rámci vertikální spolupráce; přezkum postupu zadavatele Garance

č. 4387/2022 Sb. NSS
Veřejné zakázky: uzavření smlouvy v rámci vertikální spolupráce; přezkum postupu zadavatele
k § 2, § 11, § 241, § 245, § 265 písm. c) a § 248 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
I. Proti postupu zadavatele v rámci vertikální spolupráce ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nelze podat námitky podle § 241 téhož zákona, neboť tento postup se podle § 11 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 1 tohoto zákona nepovažuje za zadání veřejné zakázky.
II. O podání, jakkoli je označeno jako „námitky“ ve smyslu § 241 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není zadavatel, který směřuje k uzavření smlouvy v rámci vertikální spolupráce, povinen (formálně) rozhodovat ve smyslu § 245 uvedeného zákona. Postačí, pokud takové podání vyřídí neformálním přípisem, v němž podateli sdělí, že postupuje v režimu § 11 uvedeného zákona a alespoň stručně vysvětlí, proč má za to, že pro takový postup splňuje veškeré zákonné podmínky.
III. Podá-li následně takový podatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, úřad toliko posoudí, zda postup zadavatele (uzavření příslušné smlouvy) skutečně splňuje veškeré zákonné podmínky vertikální spolupráce. V případě kladného závěru návrh podle § 265 písm. c) citovaného zákona bez dalšího posuzování zamítne, neboť nesměřuje proti postupu při zadávání veřejných zakázek. Teprve pokud by shledal, že podmínky vertikální spolupráce splněny nejsou, mohl by postupovat některým ze způsobů předvídaných v § 248 odst. 1 tohoto zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2021, čj. 3 As 139/2019-40)
Prejudikatura: č. 2495/2012 Sb. NSS a č. 3543/2017 Sb. NSS.
Věc: Hlavní město Praha proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti 1) TRADE CENTRE PRAHA a. s. a 2) ELTODO OSVĚTLENÍ s. r. o., o přezkoumání postupu zadavatele, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce zahájil dne 4. 6. 2013 otevřené (zadávací) řízení na nadlimitní veřejnou zakázku nazvanou „Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území hlavního města Prahy“. Následně rozhodla rada žalobce o zrušení tohoto zadávacího řízení a dne 6. 12. 2016 schválila záměr realizovat předmět příslušné zakázky od 1. 1. 2017 formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rámci něhož vyzvala k jednání a podání nabídky dosavadního správce veřejného osvětlení, osobu zúčastněnou na řízení 2), podnikajícího pod tehdejší obchodní firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. Usnesením ze dne 20. 12. 2016, rada žalobce konstatovala, že nabídka osoby zúčastněné na řízení 2) je z důvodu ekonomické nevýhodnosti nepřijatelná. Současně usnesením z téhož dne schválila uzavření příkazní smlouvy s osobou zúčastněnou na řízení 1) s tím, že jejím předmětem bude zajištění provozu dispečinku, odstraňování poruch havárií a souvisejících administrativních a informačních činností v rámci provozu veřejného osvětlení na území žalobce od 1. 1. 2017.
Dne 23. 12.