Input:

č. 4382/2022 Sb. NSS; Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; doba účasti na pojištění ve více zaměstnáních na částečný úvazek Garance

č. 4382/2022 Sb. NSS
Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; doba účasti na pojištění ve více zaměstnáních na částečný úvazek
k § 14 odst. 2 a § 32 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (v textu jen „zákon o nemocenském pojištění“), ve znění zákonů č. 261/2007 Sb., č. 306/2008 Sb. a č. 470/2011 Sb.
I. Pokud pojištěnka nesplní čekací dobu pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 32 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je třeba nejprve zkoumat, zda dobu účasti na pojištění nesplnila za použití § 32 odst. 3 a 4 téhož zákona [zde: úspěšným ukončením studia ve smyslu § 32 odst. 4 písm. a) zákona o nemocenském pojištění]. Teprve pokud pojištěnka ani poté nesplňuje dobu účasti na pojištění, lze postupovat podle § 32 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění.
II. Splnění čekací doby podle § 32 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, posuzují správní orgány ve smyslu § 14 odst. 2 citovaného zákona v každém pojištění samostatně. Pojištěnka tedy může splnit potřebnou dobu účasti na pojištění ve smyslu § 14 odst. 2 věty první a § 32 odst. 2, 3 a 4 citovaného zákona ve více zaměstnáních, která vykonávala na částečný úvazek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2022, čj. 6 Ads 133/2020-36)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 187/2000 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 376/2000).
Věc: E. C. proti České správě sociálního zabezpečení o nemocenské pojištění, o kasační stížnosti žalobkyně.

V této věci jde o zodpovězení právní otázky, zda lze pro účely nároku na peněžitou pomoc v mateřství započíst dřívější dobu studia na vysoké škole do účasti na pojištění současně u dvou zaměstnavatelů, u nichž byla žalobkyně před uplatněním nároku na dávku zaměstnána na částečný (konkrétně poloviční) úvazek.
Žalobkyně v období od 27. 8. 2015 do 14. 6. 2017 studovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studium úspěšně ukončila. Od 1. 8. 2017 nastoupila na poloviční úvazek k zaměstnavateli Mateřská škola Zlín (dále jen „zaměstnavatel ze Zlína“) a od 1. 9. 2017 začala pracovat na poloviční úvazek u zaměstnavatele Střední odborná škola Uherský Brod (dále jen „zaměstnavatel z Uherského Brodu“). Dne 18. 3. 2018 žalobkyně nastoupila na mateřskou dovolenou a z obou zaměstnání požádala o peněžitou pomoc v mateřství.
První žádost se vztahovala k pojištění u zaměstnavatele z Uherského Brodu v období od 1. 9. 2017 do 18. 3. 2018, tedy v délce 199 dnů. Podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství v podobě účasti na pojištění v délce 270 dní žalobkyně nesplnila, do doby účasti na pojištění jí však byla započtena doba studia na vysoké škole od 27. 8. 2015 do 14. 6. 2017. O nároku na výplatu dávky z pojištění u zaměstnavatele z Uherského Brodu bylo rozhodnuto ve zkráceném řízení.
Druhá žádost vycházela z pojištění žalobkyně u zaměstnavatele ze Zlína. Žalobkyně u něj byla účastna pojištění od 1. 8. 2017 do 18. 3. 2018, tedy 230 dnů. Okresní správa sociálního zabezpečení Uherské Hradiště rozhodnutím ze dne 23. 5. 2018, žalobkyni