Input:

R 43/1966; Řízení před státním notářstvím. Registrace smlouvy Garance

č. 43/1966 Sb. rozh.
K otázce postupu státního notářství při registraci smlouvy.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. února 1966, 4 Cz 5/66.)
Kupní smlouvou, sepsanou dne 6. 7. 1965 u státního notářství ve Zvoleni, prodali manželé R. občanu V. Š. rodinný domek č. 1319 (se dvorem a zahrádkou) ve Zvoleni za kupní cenu 76 063 80 Kčs.
Státní notářství tuto smlouvu registrovalo.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím státního notářství ve Zvoleni byl porušen zákon, a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Při registraci smluv postupuje státní notářství podle ustanovení §§ 61 - 65 not. řádu (zák. č. 95/1963 Sb.) a podle ustanovení §§ 42 - 46 jednacího řádu pro státní notářství. Ustanovení § 63 odst. 1 not. řádu ukládá státním notářstvím zejména přezkoumat, zda je smlouva platná, zda se svým obsahem nepříčí zákonu nebo jej neobchází anebo jinak neodporuje zájmům společnosti; za tím účelem státní notářství také vždy si vyžádá stanovisko místního národního výboru obce, kde je nemovitost, jež je předmětem smlouvy.
Uvedeným zákonným předpisem se však v této projednávané věci státní notářství neřídilo. Především si opomnělo vyžádat stanovisko místního národního výboru, což bylo v daném případě