Input:

42/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti Garance

č. 42/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 29. ledna 2016 a 28. prosince 2017 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti1) .
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Na základě ustanovení uvedených v nótách vstoupila Dohoda v platnost dne 1. července 2019 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize.
Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění lotyšské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Č. 69/2016
Velvyslanectví České republiky v Rize projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Lotyšské republiky a, s odvoláním na předchozí komunikaci, jmenovitě na nótu č. 2/2009 ze dne 5. ledna 2009, týkající se návrhu ukončit platnost Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize (dále jen „Dohoda“), a vyloučení použití článku 12, odstavce 3 Dohody, a s odvoláním na nótu Velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze č. 61/82 ze dne 9. dubna 2009, odmítající návrh ve výše uvedené nótě tohoto Velvyslanectví ze dne 5. ledna 2009, má čest upozornit vážené ministerstvo na skutečnost, že dne 18. června 2015 Evropská komise zahájila formální řízení o nesplnění povinnosti proti pěti členským státům Evropké unie a neformální řízení proti 21 dalším („EU Pilot“), včetně České republiky a Lotyšské republiky, a žádá je, aby mezi sebou ukončily platnost dvoustranných investičních dohod. Jak bylo vysvětleno Evropskou komisí, důvodem pro tento postup je neslučitelnost dvoustranných investičních dohod mezi členskými státy Evropské unie s právem Evropské unie.
Návrh České republiky, obsažený ve výše uvedené nótě tohoto Velvyslanectví ze dne 5. ledna 2009 byl založen na stejném důvodu, tj. na přání zajistit, aby všem investorům ze všech členských států Evropské unie bylo poskytováno stejné zacházení, založené na právu Evropské unie. Stejně jako Evropská unie i Česká republika považuje dvoustranné investiční dohody mezi členskými státy Evropské unie za neslučitelné s právem Evropské unie.
Velvyslanectví České republiky v Rize má proto čest požádat příslušné orgány Lotyšské republiky o přehodnocení jejich postoje k návrhu České republiky ze dne 5. ledna 2009.
Pokud Lotyšská republika souhlasí s návrhem ukončit platnost Dohody s vyloučením použití jejího článku 12, odstavce 3, česká strana navrhuje, že tato nóta a odpovědní nóta lotyšské strany budou tvořit Dohodu mezi vládou