Input:

R 42/1958; Garance

č. 42/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Základní organisace Československého svazu mládeže jsou právnickou osobou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 5. července 1957, 4 Co 699/57.)
Lidový soud v Hlinsku vyhověl žalobě vznesené proti Československému svazu mládeže – základní organisaci v L., když byl před tím žalobu doručil ústřednímu výboru ČSM, neboť měl za to, že žalován je Československý svaz mládeže, za který může jednat jen jeho ústřední výbor. Ústřední výbor ČSM vznesl námitku nedostatku pasivní legitimace, kterou odůvodňoval tím, že základní organisace ČSM je právnickou osobou a že proto žaloba měla být podána proti základní organisaci Československého svazu mládeže v L., z jejíhož jednání zažalovaný nárok vznikl. Lidový soud však neshledal u základní organisace ČSM předpoklady samostatné právnické osoby v podstatě s odůvodněním, že nesplňují podmínky kladené ustanovením § 18 obč. zák. na existenci právnických osob.
Krajský soud k odvolání žalovaného zrušil rozsudek lidového soudu a uložil lidovému soudu, aby žalobu doručil základní organisaci Československého svazu mládeže v L., a aby dále ve věci jednal a znovu rozhodl.
Odůvodnění:
Podle názoru soudní praxe a právní vědy musí útvar, který má být uznán za právnickou osobu, splňovat tyto podmínky: a) musí vzniknout způsobem předepsaným v § 18 odst. 2 obč. zák., b) musí mít vlastní název (§ 19 odst. 1 obč. zák.), c) musí mít samostatný majetek a d) mít samostatnou majetkovou odpovědnost. Všem těmto podmínkám základní organisace Československého svazu mládeže vyhovují.
Ad a): Československý svaz mládeže byl ustanovením § 5 zák. č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních, prohlášen dobrovolnou organisaci ve smyslu tohoto zákona. Přitom jako právní základ Československého svazu mládeže byl i v novém právním uspořádání převzat dosavadní organisační řád z roku 1950, tehdy schválený ministerstvem vnitra, který s ohledem na znění § 2 a § 11 zák. č. 68/1951 Sb. nebylo třeba znova schvalovat. Vzhledem ke znění § 2 odst. 2 uvedeného zákona nebylo rovněž třeba schvalovat nové stanovy, přijaté v r. 1955, neboť jimi nebyl charakter Československého svazu mládeže v hlavních rysech, jak je uvádí odst. 1 cit. zákonného ustanovení, nikterak změněn, nehledě k tomu, že § 2 odst. 2 cit. zák. požadavek schvalování organisačního řádu – stanov – klade výslovně jen při vzniku organisace. Organisačním řádem i pozdějšími nyní platnými stanovami byla mimo jiné upravena i vnitřní struktura Československého svazu mládeže, způsob vzniku jeho organisačních složek i způsob jejich