Input:

č. 42/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 42/1955 Sb. rozh. tr.
Ustanovení §§ 85 a 134 tr. zák. jsou k sobě v poměru subsidiarity. Proto není možný jednočinný souběh trestných činů sabotáže podle § 85 tr. zák. a ohroženi zásobování podle § 134 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. ledna 1955, 1 Tz 280/54.)
Okresní soud v Broumově rozsudkem z 18. června 1951 uznal obviněného vinným trestným činem sabotáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestným činem ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. Podle odůvodnění rozsudku dopustil se obviněný těchto trestných činů tím, že od přesně nezjištěné doby do 8. března 1951 shromažďoval surové, polovyčiněné a vyčiněné kůže všeho druhu v celkové hodnotě přes 360.000 Kčs (starých peněz), jejichž větší část zatajil, když byla jeho živnost začleněna v březnu 1949 do národního podniku Sběrné suroviny. I po tomto začlenění vlastní živnosti do uvedeného národního podniků, když byl obviněný zaměstnán jako nákupčí a sběrač peří a kožešinového odpadu Sběrných surovin, nakupoval kůže nejen pro podnik, nýbrž z vlastních prostředků, zejména pokud pocházely z černých porážek, i pro sebe a hromadil je pak spolu s neodevzdanými zásobami z předchozí doby. Rozsudek okresního soudu dospěl k závěru, že obviněný tím neplnil povinnosti svého zaměstnání v úmyslu mařit, po případě ztěžovat provádění nebo plnění jednotného hospodářského plánu v úseku opatřování surovin pro průmysl kožedělný, v čemž shledal naplněnu skutkovou podstatu trestného činu sabotáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák. Okresní soud však dospěl i k dalšímu závěru, že se obviněný tím dopustil nekalého jednání, které by mohlo ohrozit plynulé zásobování předměty potřeby alespoň části obyvatelstva nějakého místa, a to za okolností zvláště přitěžujících, jež spatřoval v tom, že obviněný nashromáždil zásoby v nezvykle velkém množství, ačkoliv jako sběrač měl povinnost je odevzdat. Z toho dovodil pak okresní soud vinu obviněného též ve směru trestného činu ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. Okresní soud dále zjistil, že obviněný se trestného činu ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. dopustil též tím, že ukládal neoprávněně majetkové hodnoty přes 74.000 Kčs (starých peněz) i do stavebního materiálu, aniž měl stavební povolení.
Krajský soud v Hradci Králové k odvolání obviněného zrušil rozsudek okresního soudu pouze ve výroku, že se obviněný dopustil trestného činu ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. i tím, že nahromadil zásoby stavebního materiálu. V důsledku toho zrušil napadený rozsudek i ve výroku o trestu a vyměřil obviněnému nový (mírnější) trest. V dalším ponechal napadený rozsudek nedotčený. Výrok rozsudku, že se obviněný dopustil trestného činu ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák. též hromaděním stavebního materiálu, zrušil krajský soud proto, že po doplnění skutkového zjištění nenabyl přesvědčení, že obviněný svým jednáním v tomto směru naplnil skutkovou podstatu trestného činu, resp. přestupku.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu a tomuto soudu uložil, aby o odvolání obviněného znovu jednal a