Input:

č. 40/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 40/1955 Sb. rozh. tr.
Byl-li jako hlavní trest uložen trest nápravného opatření, nelze podmíněně odložit vedlejší trest peněžitý.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. února 1955, 1 Tz 36/55.)
Lidový soud v Horšovském Týně uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák., protože obviněný jako vedoucí oddělení státních statků způsobil nedbalým vedením farmy znehodnocení 15 q lněného semene a 90 q šlechtěného osiva ovsa. Za to uložil lidový soud obviněnému trest nápravného opatření na jeden měsíc s 10% srážkou z odměny za práci a k peněžitému trestu 200 Kčs. Výkon peněžitého trestu podmíněně odložil se zkušební dobou jednoho roku. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku, jímž byl peněžitý trest podmíněně odložen.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uplatňuje, že podmíněným odložením výkonu trestu peněžitého tu byl porušen zákon v ustanovení § 24 odst. 2 tr. zák., které připouští podmíněný odklad výkonu trestu peněžitého