Input:

4/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael Garance

č. 4/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. října 2022 byl v Praze podepsán Program spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael.
Program vstoupil v platnost na základě svého článku 37 dnem podpisu.
Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
PROGRAM SPOLUPRÁCE
V OBLASTI ŠKOLSTVÍ, VĚDY, KULTURY A MLÁDEŽE
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU STÁTU IZRAEL

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „smluvní strany“),
vedeny přáním posílit vzájemné přátelské vztahy a podpořit výměny v oblasti kultury, školství a vědy,
na základě Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 29. dubna 1991,
přesvědčeny o tom, že tato spolupráce přispěje k rozvoji jejich vztahů a zvýší povědomí občanů o historii a kultuře obou zemí,
vedeny přáním podpořit vzájemnou spolupráci, která má vést ke kvalitnějšímu a intenzivnějšímu vzájemnému porozumění a přátelství mezi oběma zeměmi,
berouce s uspokojením na vědomí podpis Pracovního plánu na podporu společných česko-izraelských vědeckých výzkumných projektů mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vědy a technologie Státu Izrael, k němuž došlo v Jeruzalémě dně 29. května 2018,
majíce v patrnosti ratifikaci Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael, podepsanou v Jeruzalémě dne 8. listopadu 2017,
oceňujíce vysokou úroveň recipročních kulturních aktivit,
vědomy si významné role, kterou hrají kulturní styky mezi oběma zeměmi,
potvrzujíce svůj záměr i nadále podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi, organizacemi a jednotlivci v obou zemích,
se dohodly na tomto Programu spolupráce.
ČÁST I
VZDĚLÁVÁNÍ
Článek 1

Smluvní strany budou podporovat výměnu informací, konstruktivní kontakty a rozvíjení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi obou zemí.
Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměnu informací, zkušeností a dokumentace v těchto oblastech:
 vzdělávací systém obou zemí;
 přípravné a další vzdělávání učitelů;
 organizace a správa škol;
 právní předpisy, které se vztahují na vzdělávání;
 vzdělávání žáků a studentů s handicapem a se speciálními vzdělávacími potřebami;
 decentralizace školství a samospráva škol;
 občanská výchova a výchova k rovnosti pohlaví;
 vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů;
 kulturní integrace menšin;
 protidrogové programy;
 výuka cizích jazyků;
 formální a informální vzdělávání;
 mezioborové učení a výuka;
 inkluze ve vzdělávání;
 kultura a kulturní dědictví ve vzdělávání;
 vzdělávání dospělých (celoživotní učení);
 vzdělávání v přírodovědných a technických oborech;
 přínos mládeže pro společnost;