Input:

R 4/1960 (tr.); Adhezní řízení. Alkohol. Doprava. Náhrada škody. Opilství. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví Garance

č. 4/1960 Sb. rozh. tr.
Pri rozhodovaní o nároku poškodeného na náhradu škody správa sa trestný súd predpismi občianskeho zákona, popr. ustanoveniami zák. č. 71/1958 Zb., o záväzkoch k náhrade škody spôsobenej zamestnancom porušením povinností z pracovného pomeru, pričom súd je oprávnený zaviazať obvineného zamestnanca k náhrade všetkej ním spôsobenej škody iba vtedy, ak by sa táto povinnosť nemala stanoviť podľa pre obvineného priaznivejšieho ustanovenia § 6 ods. 3 zák. č. 71/1958 Zb. Z dobrodenia tohto zákonného ustanovenia vylučuje § 16 cit. zák. iba zamestnanca, ktorý spôsobil škodu úmyselne, alebo v opilosti, pričom za opilosť z hľadiska ustanovenia § 16 ods. 1 zák. č. 71/1958 Zb. treba považovať už taký stupeň alkoholického opojenia, ktoré znamená zníženie duševných funkcií a celkovej pohotovosti, ktorých je treba pre bezpečné ovládanie motorového vozidla.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. septembra 1959, 6 Tz 68/59.)
Obvinený vodič ČSAD riadil 10. decembra 1958 okolo 18. hodiny po štátnej ceste Chotín - Komárno nákladné auto ČSAD tak neopatrne, že medzi Chotínom a železničnou stanicou Chotín nevedel auto ovládať a následkom toho narazil do telefónneho stĺpa na pravej strane cesty smerom jazdy, pričom zlomil zadnú časť auta a takto spôsobil ČSAD škodu vo výške Kčs 8625,45.
Ĺudový súd v Hurbanove uznal obžalovaného vinným trestným činom poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 246 ods. 1 tr. zák. a odsoudil ho k trestu odňatia slobody v trvaní 4 (štyri) mesiace, výkon ktorého podmienečne odložil na skúšobnú dobu 2 (dva) roky. Okrem toho vyslovil ľudový súd aj povinnosť obvineného nahradiť škodu poškodenému ČSAD Nitra, podnikové riaditeľstvo, v sume 8625,45 a 5 % úrokmi do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil uvedený rozsudok vo výroku, ktorým bolo rozhodnuté o nároku poškodeného a ČSAD, n. p. v Nitre s nárokom voči obžalovanému odkázal na konanie vo veciach občianskoprávnych.
Odôvodnenie:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona vytýka, že súd nehodnotil pre rozhodnutiet veci a najmä pre rozhodnutie podľa § 244 ods. 2 tr. por. tak závažnú okolnosť, ako je lekárske vyšetrenie o skúške na alkohol v krvi, spísané približne 6 - 7 hod. po nehode, v ktorom je uvedené, že vyšetrovaný nejaví príznaky požitia alkoholu, ale súčasne sa v tej dobe zisťuje v krvi obvineného alkohol, v množstve 0,7 promile. Nehodnotenie tejto okolnosti v súvislosti s doznaním obvineného, že v kritický deň vypil asi o 11. hodine 2 dcl vína, popr. neoverenie si tejto závažnej okolnosti a jej prípadných následkov, mali podľa názoru vyjadreného v sťažnosti pre porušenie zákona v zápätí, že pre postup súdu podľa § 244 ods. 2 tr. por. nebolo dostatok zákonných podkladov.
Najvyšší súd v dôsledku podanej sťažnosti pre porušenie zákona preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého rozsudku a došiel k záveru, že sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
Povinnosťou súdu bolo odstrániť rozpory medzi zisteným alkoholom v krvi a