Input:

38/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky Garance

č. 38/2021 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 2021 byla v Brně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 13.1 dnem podpisu.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU PÁKISTÁNSKÉ ISLÁMSKÉ REPUBLIKY
O
SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANNÉHO PRŮMYSLU A LOGISTIKY

Vláda České republiky a vláda Pákistánské islámské republiky (dále společně „smluvní strany“ a samostatně „smluvní strana“);
v návaznosti na Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Pákistánské islámské republiky o vojenské spolupráci podepsané v Rávalpindí dne 24. března 2010;
uznávajíce a potvrzujíce principy respektování suverenity, suverénní rovnosti, územní celistvosti, politické nezávislosti, neútočení a vzájemného nevměšování do vnitřních záležitostí;
usilujíce o šíření míru, stabilitu a blaho lidu obou zemí;
přesvědčeny, že úzká spolupráce, vzájemné porozumění a spolupráce v oblasti obranného průmyslu a logistiky budou k jejich vzájemnému prospěchu;
se dohodly následovně:
Článek 1
OBECNÝ PRINCIP

Smluvní strany budou provádět ustanovení této Dohody v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky.
Článek 2
ÚČEL

Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat na základě principu rovnosti a vzájemných příležitostí a provádět tuto Dohodu za účelem:
2.1 prohloubení spolupráce smluvních stran v obranném průmyslu;
2.2 posílení schopností logistické podpory ozbrojených sil obou zemí; a
2.3 spolupráce ve výrobě a pořizování obranného materiálu a logistické podpory.
Článek 3
ROZSAH SPOLUPRÁCE

Oblasti vzájemné spolupráce zahrnují následující:
3.1 výměna informací o požadavcích na obranný materiál a o specifických projektech vývoje a modernizace plánovaných či realizovaných smluvními stranami;
3.2 společný či koordinovaný výzkum a vývoj obranného materiálu;
3.3 výměna technologických dat, vědců a odborníků v oblastech obranného průmyslu a logistiky;
3.4 licenční výroba a společná výroba obranného materiálu;
3.5 reciproční pořizování a vzájemný či koordinovaný vývoz obranného materiálu do třetích zemí;
3.6 vzájemná návazná logistická podpora obranného materiálu používaného ozbrojenými silami obou zemí;
3.7 vzájemná spolupráce při výcviku, vzdělávání a zaškolování a výměnné programy v oblasti logistiky a obranného průmyslu.
Článek 4
KOMPETENTNÍ ORGÁNY

Kompetentními orgány odpovědnými za provádění této Dohody jsou:
na české straně: Ministerstvo obrany;
na pákistánské straně: Ministerstvo obranné výroby.
Článek 5
PŘÍMÉ KONTAKTY A PROVÁDĚCÍ UJEDNÁNÍ
5.1 Smluvní strany budou v