Input:

R 38/1967 (tr.); Adhezní řízení. Odvolací soud Garance

č. 38/1967 Sb. rozh. tr.
Dojde-li ke změně rozhodnutí ve výroku o náhradě škody u jednoho z obžalovaných, který podal odvolání a prospívá-li důvod, pro který ke změně došlo, i spoluobžalovaným, je nutno ve smyslu § 261 tr. ř. změnit výrok o náhradě škody jich se týkající v jejich prospěch.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Lab. ze 6. 12. 1966 - 1 To 333/66.)
Rozsudkem okresního soudu v M. ze dne 27. 10. 1966 sp. zn. 1 T 910/66 byli obžalovaní A, B a C uznáni mimo jiné vinnými trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzeni k úhrnným trestům odnětí svobody. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. bylo uloženo obžalovanému B zaplatit poškozenému národnímu podniku Potraviny v M. částku 1000,- Kčs, obžalovanému A částku 263,49 Kčs a obžalovanému C částku 263,- Kčs.
Uvedený trestný čin spočíval v tom, že všichni obžalovaní se společně v noci na 26. 8. 1966 v L. vloupali po vzájemné dohodě do prodejny potravin, v níž odcizili likéry, cigarety, uzeniny, sušenky a peníze na hotovosti a způsobili tak n. p. Potraviny v M. škodu ve výši 1641,44 Kčs.
K odvolání obžalovaných A a B krajský soud zrušil napadený rozsudek ve výroku o náhradě škody nejen ohledně obžalovaných A a B, ale ve smyslu § 261 tr. ř. též u obžalovaného C a poškozený n. p. Potraviny v M. odkázal s jeho nároky na řízení ve věcech občanskoprávních.
Z odůvodnění:
Skutková zjištění prvého soudu, která jsou úplná a správná, se opírají nejen o doznání obou obžalovaných, ale i o výpovědi dalších obžalovaných, proti nimž bylo vedeno společné řízení, i o důkazy další. Zejména též rozsah škody, kterou obžalovaní způsobili podniku Potraviny v M. vyloupením prodejny v L., je patrný nejen z jejich výpovědi, ale i z toho, že převážná většina odcizeného zboží, včetně peněžní hotovosti, byla zajištěna a vrácena poškozenému. Pouze na peněžní hotovosti byla takto zajištěna částka 537,60 Kčs a hodnota zajištěného a použitelného zboží představuje částku 740,40 Kčs, celkem tedy částku 1278,- Kčs. Hodnota znehodnoceného zboží pak dosahuje částky téměř 200,- Kčs a uváží-li se, že obžalovaní některé další zboží spotřebovali, pak lze souhlasit se zjištěním napadeného rozsudku, podle něhož celková škoda přesahuje částku 1600,- Kčs. Za tohoto stavu věci ani odvolací soud nemá pochybností, že se obžalovaní dopustili skutků, jimiž byli uznáni vinnými, takže výrok napadeného rozsudku o vině obžalovaných je správný a také právní posouzení je v souladu se zákonem.
Naproti tomu nelze souhlasit s prvým soudem, pokud obžalovaným uložil náhradu škody poškozenému podniku Potraviny v M. Prvý soud sice v podstatě správně vycházel ze zákonné odpovědnosti za škodu podle účasti jednotlivých škůdců na způsobení škody, nezvážil však dostatečně, z jakých důvodů poškozený podnik Potraviny v M. náhradu škody požaduje. Není