Input:

č. 38/1965 Sb. rozh., Garance

č. 38/1965 Sb. rozh.
K přezkumné činnosti státního notářství při registraci smlouvy.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. března 1965, 4 Cz 7/65.)
Státní notářství v Děčíně svým rozhodnutím ze dne 3. 9. 1964 registrovalo kupní smlouvu ohledně ideální poloviny domu čp. 1131 v P. s pozemky zaps. ve složce č. 1645 pozemkové knihy kat. území P. Předtím, již dne 1. 9. 1964, byla týmž státním notářstvím odmítnuta registrace smlouvy ze dne 12. 6. 1964 mezi týmiž účastníky a ohledně téže nemovitosti, a to proto, že se příčila zákonu, neboť nebyla prodávána ideální polovina nemovitosti, nýbrž její valná část, jak ji účastníci ve smlouvě přesně vymezili. V odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí registrace bylo poukázáno dále i na to, že ani stanovisko MěstNV v Děčíně nebylo zcela jednoznačné a obsahovalo značné výhrady proti převodu nemovitosti. Toto vyjádření je připojeno k dotazníku, k čestnému prohlášení k registraci a k zpoplatnění smlouvy ze dne 12. 4. 1964, kde se uvádí, že prodávající je nucena nemovitost prodat ze sociálních důvodů, že nemá možnost plnit platební povinnosti, není schopna nemovitost ze svého výdělku udržovat a dále je uvedeno, že na nemovitosti nejsou žádné dluhy. Prohlášení podepsala A. R. jako nabyvatelka a jako převodce za knihovní vlastnici V. M., její manžel J. M. v plné moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím státního notářství o registraci ze dne 3. 9. 1964, byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle § 39 o. z. jsou neplatné právní úkony, které svým obsahem nebo účelem odporují zákonu nebo jej obcházejí, nebo se příčí zájmu společnosti. Účastníkům