Input:

č. 38/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 38/1954 Sb. rozh. obč.
Soud ustanoví podie $ 270 o. s. ř. nezletilému dítěti opatrovníka a zmocní ho, aby jménem nezletilého dítěte podal žalobu o zjištění otcovství, i když matka si podání takové žaloby nepřeje.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci ze 16. října 1953, 10 Co 270/53.)
Lidový soud v Šumperku ustanovil nezletilému dítěti, které se narodilo neprovdané matce a u něhož otcovství nebylo uznáno, opatrovníka a zmocnil ho k podání žaloby o zjištění otcovství (§ 270 o. s. ř.) přesto, že matka dítěte se vyslovila proti tomu a žádala, aby žaloba zatím podávána nebyla. V odůvodnění tohoto rozhodnutí soud uvedl, že podle § 270 o. s. ř. je třeba podat žalobu na zjištění otcovství ve všech případech, jestliže nedošlo k uznání otcovství podle § 44 zák. o právu rodinném. Nepodá-li matka žalobu v přiměřené době, má soud ustanovit nezletilému dítěti