Input:

38/1952 Sb., Vládní nařízení o změně a doplnění vl. nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly Archiv

č. 38/1952 Sb., Vládní nařízení o změně a doplnění vl. nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. srpna 1952
o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Čl. I.
Ustanovení § 2 vládního nařízení č. 73/1951 Sb. se mění a zní:
㤠2.
(1)  Ministerstvo státní kontroly:
a)  provádí kontrolu evidence, úschovy, přijímání a vydávání státních, družstevních a jiných peněžních prostředků a věcných hodnot,
b)  provádí kontrolu plnění zákonů, nařízení a rozhodnutí vlády.
(2)  K plnění těchto úkolů přísluší ministerstvu státní kontroly:
a)  vydávat pokyny závazné pro všechna ministerstva a jiné ústřední úřady a jim podřízené orgány, pro státní, družstevní a jiné organisace, aby předložily plány, listiny, výkazy a jiné doklady, jakož i aby podaly zprávy, sdělení a vysvětlení o věcech, spadajících do pravomoci ministerstva státní kontroly,
b)  mít bez překážek přístup do provozních, skladových a služebních místností, jakož i do všech jiných objektů a zařízení,
c)  o všech během kontroly zjištěných nedostatcích v evidenci, úschově, přijímání a vydávání peněžních prostředků a věcných hodnot,jakož i o neplnění zákonů, nařízení a rozhodnutí vlády uvědomit příslušné vedoucí činitele a dávat jim závazné pokyny k odstranění zjištěných závad,
d)  ukládat těm, kdož zavinili, že nebyly plněny zákony, nařízení a rozhodnutí vlády, nebo že