Input:

376/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění účinném k 1.6.2013 Archiv

č. 376/2003 Sb.
[zrušeno č. 368/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2003
o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
259/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění, 17 novelizačních bodů
375/2006 Sb.
(k 25.7.2006)
mění 8 novelizačních bodů
59/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění celkem 12 novelizačních bodů; ruší přílohu č. 1 a 7
108/2013 Sb.
(k 1.6.2013)
mění celkem 39 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 33 odst. 6, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a) a
a) místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly produktů dovážených ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice,
b) součinnost a pomoc dovozců a jejich zástupců (dále jen „dovozce“), poskytovanou orgánům pohraniční veterinární kontroly,
c) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány pohraniční veterinární kontroly na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,
d) rozsah a další náležitosti údajů, které orgány pohraniční veterinární kontroly sdělují prostřednictvím dálkového přenosu dat,
e) požadavky na dovoz produktů určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad, a na jejich pohraniční veterinární kontrolu,
f) podrobnosti povolování zpětného dovozu produktů, které byly odmítnuty třetí zemí, a přímých dodávek produktů určených ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě,
g) podrobnosti povolování tranzitu produktů z třetích zemí,
 
h) případy, kdy se na dovážené produkty nevztahují některá ustanovení o dovozu produktů z třetích zemí.
(2) Veterinární kontrole podle této vyhlášky podléhají dovážená zvířata a produkty, jejichž seznam je uveden v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b) .
§ 2
Podle této vyhlášky se rozumí
a) produkty - produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy1c) , vedlejší živočišné produkty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1d) , produkty, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie1e) , a rostlinné produkty uvedené v předpise Evropské unie stanovujícím seznamy zvířat a produktů, na které se vztahují kontroly na pohraničních veterinárních stanicích1b) ,
b) veterinární kontrolou - jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,
c) kontrolou dokladů - ověření (přezkoumání) veterinárních osvědčení a jiných dokladů provázejících produkty,
d) kontrolou shody - vizuální prohlídka, jejímž účelem je ověření, zda veterinární osvědčení nebo jiný doklad provázející produkty odpovídá označení a těmto produktům,
e) fyzickou kontrolou - kontrola produktů, která může zahrnovat i kontrolu balení a teploty, jakož i odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření,
f) dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která plní povinnosti vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví celní kodex Společenství1f) , a