Input:

č. 37/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 37/1961 Sb. rozh. tr.
Při trestných činech, u nichž dojde k porušení nebo ohrožení společenského vztahu chráněného trestním zákonem i na jiném místě, než kde bylo spácháno jednání pachatele (distančních deliktech), jsou obě místa místem spáchaného činu.
Podle § 19 tr. ř. je-li příslušno několik soudů, koná řízení ten soud, u něhož prokurátor podal obžalobu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 7. února 1961 - 1 Ndt 38/61)
Okresní prokurátor v Nymburce podal dne 2. 1. 1961 u okresního soudu v Nymburce obžalobu na J. pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1, písm. c), odst. 3 tr. zák.
Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 12. 1. 1961 vyslovil svoji nepříslušnost a postoupil spis obvodnímu soudu pro Prahu 1.
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodnutím z 27. 1. 1961 svoji příslušnost neuznal a předložil spisy ve smyslu § 22 tr. ř. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí sporu o příslušnost.
Nejvyšší soud rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný okresní soud v Nymburce.
Z odůvodnění:
Podle obsahu obžaloby J., jako zplnomocněný zástupce cementárny v Lysé n. L. v době od 16. 7. do 21. 10. 1957 záměrně předražoval práce provedené pro Technické služby hlavního města Prahy tím, že účtoval některé výkony, které neprovedl vůbec, nebo je účtoval dvakrát, a tak poškodil tento podnik o částku 12 644 Kčs. Dále v době od 2. 4. do 12. 12. 1957 účtoval pro n. p. Turista v Praze dovoz stavebního materiálu, ačkoliv věděl, že dovozné je zahrnuto v jednotkových cenách, čímž n. p. Turista utrpěl škodu v další částce 17 941,46 Kčs. Faktury, popř. účty vyhotovil v Lysé n. L. a zaslal je poškozeným do jejich sídla v Praze.
Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 12. 1. 1961 vyslovil svoji nepříslušnost a postoupil spis obvodnímu soudu pro Prahu 1 s odůvodněním, že veškeré práce byly provedeny v Praze a rovněž byly v Praze fakturovány.
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodnutím z 27. 1. 1961 svoji příslušnost neuznal z důvodů, že je nerozhodné,