Input:

361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném k 1.10.2013 Archiv

č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném k 1.10.2013
ZÁKON
ze dne 14. září 2000
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění § 119 odst. 1, § 120, v § 121 ruší odst. 3, nové znění § 122, vkládá § 122a a 122b, v § 137 mění odst. 2
229/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 134 nové znění odst. 2
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 127 novelizačních bodů
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v § 43 odst. 3 doplňuje písm. n)
226/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 35 novelizačních bodů
226/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 119 odst. 1, § 122 odst. 2, § 124 odst. 2, § 129 odst. 1, § 137 odst. 2; vkládá § 110a a § 122c
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění přílohu
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 35 vkládá odst. 3, mění § 87a odst. 7 a § 122a
ÚZ 465/2006 Sb.
 
 
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 116 odst. 2, § 119 odst. 2, nové přechodné ustanovení
215/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
ruší v § 27 odst. 2; mění v § 47 odst. 5 a přílohu
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 83, § 87a, § 91, § 119, § 129
374/2007 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 123e vkládá odst. 4 a 5
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 82 vkládá odst. 3
274/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 122 vkládá odst. 7
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 24 novelizačních bodů
ve znění zák. č. 480/2008 Sb.
480/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 79a a v § 123b nový odst. 6
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 122a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 125 odst. 5
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 122a odst. 6
133/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
mění § 90 odst. 2, § 110 odst. 3 a § 134
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
133/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
vkládá nový § 40a
297/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, 38 novelizačních bodů
297/2011 Sb.
(k 19.1.2013)
mění, nová přechodná ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 67 odst. 2, 3 a 4
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18 odst. 9, § 41, § 79 a § 122 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 6, § 7 odst. 5, § 9 odst. 3, § 41 odst. 2 písm. h), § 47 odst. 3 písm. b), § 84
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 79 odst. 2
119/2012 Sb.
(k 11.4.2012)
mění § 41 odst. 1
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 87a odst. 8, § 102 odst. 3, § 134 odst. 1; vkládá nový § 125i
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 82, § 94a odst. 1, § 102, § 113 odst. 1, § 119 odst. 2, § 123b, § 123e, § 124 odst. 5
197/2012 Sb.
(k 13.6.2012)
mění § 58 odst. 3 a 6
390/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 82 odst. 1 písm. f), § 94a odst. 1, § 102, § 113 odst. 1 písm. b) a § 119 odst. 2 písm. j)
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 82 odst. 1 písm. f), § 113, § 114, § 119 odst. 2
101/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 87 odst. 3, § 87a, § 102 a § § 137 odst. 3
233/2013 Sb.
(k 17.8.2013)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 5 odst., § 6, § 6a odst. 1, § 8a odst. 2, § 18 odst. 9, § 79 odst. 2 a nadpis § 124
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie43) a upravuje
a)  práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích1) ,
b)  pravidla provozu na pozemních komunikacích,
c)  úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,
d)  řidičská oprávnění a řidičské průkazy,
e)  působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie”) ve věcech provozu na pozemních komunikacích.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona
a)  účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,
b)  provozovatel vozidla je vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem,
c)  průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa,
d)  řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,
e)  vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo,
f)  vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,
g)  motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus,
h)  nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
i)  jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel,2)
j)  chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,
k)  vozidlo hromadné dopravy osob je autobus, trolejbus nebo tramvaj,
l)  nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí,
m)  nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo,
n)  stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení,
o)  zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu,
p)  zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče,
q)  dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy,
r)  dálnice