Input:

36/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Garance

č. 36/2021 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. srpna 1995 byla v New Yorku přijata Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 27. února 2007, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 19. března 2007.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 40 odst. 1 dne 11. prosince 2001. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 18. dubna 2007.
Dne 12. září 2007 bylo učiněno následující prohlášení České republiky:
„Jako členský stát Evropského společenství Česká republika přenesla na Evropské společenství svou pravomoc v jistých záležitostech upravených Dohodou. Tyto záležitosti jsou uvedeny v Prohlášení z 19. prosince 2003, učiněném Evropským společenstvím při ratifikaci Dohody.
Česká republika potvrzuje výkladová prohlášení z 19. prosince 2003, učiněná Evropským společenstvím při ratifikaci Dohody.“
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
DOHODA
o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací

STÁTY, KTERÉ JSOU STRANAMI TÉTO DOHODY,
PAMĚTLIVY příslušných ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů mořském právu ze dne 10. prosince 1982,
S PEVNOU VŮLÍ zaručit dlouhodobé zachování a trvalé využívání tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací,
ROZHODNUTY zlepšovat spolupráci mezi státy za tímto účelem,
S VÝZVOU, aby státy vlajky, přístavní a pobřežní státy účinněji prosazovaly opatření k zachování a řízení těchto populací,
VE SNAZE věnovat se zejména problémům uvedeným v kapitole 17 programové části C Agendy 21 schválené konferencí Spojených národů pro životní prostředí a rozvoj, jmenovitě tomu, že řízení rybolovu na volném moři je v mnoha oblastech nedostatečné a některé zdroje jsou využívány nadměrně, a s ohledem na problémy v souvislosti s neregulovaným rybolovem, nadměrnou vybaveností, nadměrně velikými loďstvy, záměnou vlajek plavidel za účelem obejití kontrol, nedostatečně selektivními lovnými zařízeními, nespolehlivými databázemi a nedostatečnou spoluprací mezi státy,
ZAVAZUJÍCE SE provozovat svůj rybolov odpovědně,
PAMĚTLIVY nutnosti zabránit nepříznivým důsledkům na mořské prostředí, uchovat biologickou rozmanitost, uchovat celistvost mořských