Input:

36/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard) Garance

č. 36/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2017 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I - Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) .
S novým zněním Přílohy I vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I Českou republikou.
Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2018. Pro Českou republiku vstoupilo nové znění Přílohy I v platnost dne 5. června 2019.
Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I platné od 1. ledna 2017 a vyhlášené pod č. 80/2017 Sb. m. s.
Anglické znění nového znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

SVĚTOVÁ
ANTIDOPINGOVÁ
AGENTURA
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A
METOD DOPINGU
PRO ROK 2018
MEZINÁRODNÍ STANDARD
Oficiální text Seznamu bude spravován WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině. V případě jakýchkoliv konfliktů mezi anglickou a francouzskou verzí bude rozhodující anglická verze.
Tento Seznam bude platný od 1. ledna 2018

  
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU
PRO ROK 2018
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
Platný od 1. ledna 2018
 
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE
(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.
ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY
Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.
1. ANABOLICKÉ ANDROGENNÍ STEROIDY (AAS):
(a) Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol);
1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion);
1-androsteron (3α-hydroxy-5α-androst-1-en-17-on);
bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol);
bolasteron;
danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on);
desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol);
drostanolon;
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);
fluoxymesteron;
formebolon;
furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol);
gestrinon;
4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on);
kalusteron;
klostebol;
mestanolon;
mesterolon;
metandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on);
metenolon;
methandriol;
metasteron (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-on);
methyldienolon