Input:

R 34/1958 (tr.); Garance

č. 34/1958 Sb. rozh. tr.
Trestný čin spekulace podie § 134a tr. zák. vyžaduje, aby spekulační činnost záležející v skupování, hromadení nebo přechovávání předmětů potřeby se stala ve větším rozsahu. Na větší rozsah lze usoudit jednak z množství skupovaných, hromaděných nebo přechovávaných předmětů potřeby, jednak z druhu těchto předmětů, z jejich ceny, poměrné vzácnosti na trhu, z rozsahu docíleného zisku apod.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. února 1958, 1 Tz 276/57.)
Obžalovaný, vyučený obuvník, odkoupil od soukromé osoby celkem 200 kg surové gumy, kterou pak prodával zpracovanou na podrážky za přemrštěnou cenu dalším osobám.
Lidový soud trestní v Praze uznal obžalovaného vinným jednak přestupkem proti ochraně obchodní činnosti podle § 45 odst. 2 tr. zák. spr., jednak přestupkem černého obchodu podle § 87 písm. a), b) tr. zák. spr.
Krajský soud zamítl odvolání obvodního prokurátora, který se domáhal toho, aby trestná činnost obžalovaného spočívající v nákupu surové gumy za přemrštěnou cenu a v jejím opětovném odprodeji dalším zákazníkům za přemrštěnou cenu byla posouzena jako trestný čin spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák., poněvadž obžalovaný odkoupil surovou gumu jen za účelem spekulace, tuto gumu obratem se značným ziskem prodával dále a množství skupované surové gumy bylo tak značné, že jsou naplněny všechny znaky trestného činu spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák. Krajský soud připustil, že surová guma je úzkoprofilovým zbožím a že ji nelze na volném trhu koupit, dospěl však k závěru, že skupování 200 kg surové gumy, z které by mohlo být vyrobeno nejvýše 150 párů gumových podrážek, nelze pokládat za skupování předmětů potřeby ve větším rozsahu, jak to předpokládá trestný čin spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek krajského soudu, pokud jím k odvolání okresního prokurátora zůstal nedotčeným rozsudek lidového soudu ohledně přestupku černého obchodu podle § 87 písm. a), b) tr. zák. spr. a krajskému soudu nařídíl, aby v rozsahu zrušení znova jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon.
Ustanovením § 134a tr. zák. o spekulaci jsou postiženy všechny druhy spekulačního jednání, jehož výrazným znakem je zištný cíl, který pachatel sleduje, totiž opatřit sobě nebo někomu neoprávněný prospěch. Neoprávněným prospěchem