Input:

R 34/1957 (tr.); Garance

č. 34/1957 Sb. rozh. tr.
K poměru trestného činu pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 alin. 2 tr. zák. a přestupku mravního ohrožení mládeže podle § 135 tr. zák. spr.
Jestliže se pachatel dotýká osoby mladší než patnáct let, aby se pohlavně vydráždil (ukojil nebo jinak uspokojil), jde o „jiné zneužití takovéto osoby“ ve smyslu § 239 odst. 1 alin. 2 tr. zák., i když k pohlavnímu vydráždění nakonec nedošlo. V takovém případě nepřichází přestupek podle § 135 tr. zák. spr. v úvahu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. února 1957, 1 Tz 3/57.)
Obviněný vylákal devítiletou dívku na odlehlou cestu, když před tím odehnal jejího bratra, který šel s ní. Tam dívku líbal na ústa, ačkoli se mu dívka bránila, a pokoušel se jí stáhnout tepláky. Protože však dívka začala křičet a obviněný se obával, že by tím mohla někoho přivolat, upustil od dalšího jednání a dívku opustil.
Lidový soud v Rychnově nad Kněžnou uznal obviněného vinným přestupkem mravního ohrožení mládeže podle § 135 písm. a) tr. zák. spr.
Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání, které podal pouze obviněný.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby ve věci znova jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že lidový soud rozhodl na základě neúplného skutkového zjištění (§ 2 odst. 3 tr. ř. 1950).
Nejvyšší soud shledal, že rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon (§ 295 tr. ř.).
Lidový soud zjistil a v odůvodnění rozsudku uvedl, že jednání obviněného (při němž se obviněný dotýkal těla děvčete) směřovalo | k jeho pohlavnímu ukájení, přesto však obviněného uznal vinným toliko přestupkem podle § 135 tr. zák. spr. a uvedl, že nemá bezpečně zjištěno, zda došlo k takovému zneužití, které má na mysli ustanovení § 239 odst. 1 (patrně alin. 2) tr. zák. O jaké zneužití musí jít, aby bylo zneužitím, jaké má na mysli ustanovení § 239 odst. 1 alin. 2 tr. zák. lidový soud blíže nevysvětlil.
Přestupku mravního ohrožení mládeže podle § 135 tr. zák. spr. se pachatel dopouští tehdy, jestliže mravně ohrožuje osobu mladší než patnáct let některým ze