Input:

č. 33/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 33/1958 Sb. rozh. tr.
Ak mladistvý počas vyšetrovania nie je vo väzbe, nemusí mať po ten čas obhajcu, pokiaľ tu nie je iný dôvod nutnej obhaioby. Ak ale je vo väzbe, musí mať počas vyšetrovania obhajcu bez ohľadu na to, ® . pre aký trestný čin alebo priestupok je stíhaný.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. marca 1957, 2 To 112/57.)
Na mladistvého podal okresný prokurátor v Kremnici obžalobu pre trestný čin rušenia domovej slobody podľa § 236 ods. 1 tr. zák. Počas vyšetrovania mladistvý nebol vo väzbe.
Ľudový súd v Kremnici pri predbežnem prerokovaní obžaloby (§ 197 ods. 1 písm. c) tr. por.] rozhodol, že vec vracia prokurátorovi na došetrenie, lebo je to potrebné ňa odstránenie vady prípravného konania, ktorá vada podľa mienky ľudového súdu záležala v tom, že mladistvý počas vyšetrovania nemal obhajcu.
Krajský súd v Banskej Bystrici na sťažnosť okresného prokurátora uznesenie ľudového súdu zrušil a tomuto súdu nariadil, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Okresný prokurátor v. písomnom vyhotovení svojej sťažnosti napáda pr vostoličné uznesenie v tom smere, že mladistvý v prípravnom konaní nemusí mať obhajcu, nakoľko nie je vo väzbe.
Krajský súd preskúmal napadnuté uznesenie ako aj jemu predchádzajúce konanie a zistil, že