Input:

32/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb. Garance

č. 32/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. ledna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.
Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb., k provedení § 6 odst. 2, § 8a odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 2 až 4 a § 9:
Čl. I
Nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb., se mění takto:
1. V názvu nařízení se slovo „výrobků,” nahrazuje slovy „výrobků a” a slova „ , a vzoru žádosti o udělení povolení” se zrušují.
2. § 2 zní:
㤠2
(1)  Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na základě povolení k dovozu pyrotechnických výrobků stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.
(2)  Údaje požadované k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení.”.
3. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 178/2011 Sb.
Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na základě povolení k dovozu pyrotechnických výrobků
a)  číslo povolení,
b)  kalendářní rok a pololetí, za které je informace podávána,
c)  pořadové číslo odpovídající popisu zboží v povolení, pokud jej povolení obsahuje,
d)  specifikace stanoveného výrobku,
e)  využité množství a měrná jednotka,
f)  využitá hodnota v Kč,
g)  kurzový rozdíl, pokud ve sledovaném období bylo povolení využíváno a hodnota se liší v důsledku změny kurzu jiné měny než v době vydání povolení,
h)  případné poznámky k realizovanému dovozu pyrotechniky a
i)  datum zpracování informace.”.
4. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 178/2011 Sb.
Údaje