302/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 302/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slovo „zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice 2006/98/ES a směrnice 2006/138/ES.“.
2. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského společenství, která jsou součástí celního území Evropského společenství
a) hora Athos,
b) Kanárské ostrovy,
c) francouzské zámořské departementy,
d) Ålandy,
e) Normanské ostrovy.“.
3. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského společenství, která nejsou součástí celního území Evropského společenství
a) ostrov Helgoland,
b) území Büsingen,
c) Ceuta,
d) Melilla,
e) Livigno,
f) Campione d´ Italia,
g) italské vody jezera Lugano.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
4. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru“.
5. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slova „přijaté plnění,“ vkládají slova „daň z poskytnuté úplaty,“, za slova „zahraniční osobou“ se vkládá čárka, slovo „nebo“ se zrušuje a na konci textu písmene c) se doplňují slova „ , nebo daň přiznaná při poskytnutí služby podle § 10 odst. 14“.
6. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „ , která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku“ zrušují.
7. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi“.
8. V § 4 odst. 1 písm. h) se slova „nebo z přijaté platby“ nahrazují slovy „ , z přijaté úplaty“, slova „zahraniční osobou nebo“ se nahrazují slovy „zahraniční osobou,“ a na konci textu písmene h) se doplňují slova „ , nebo daň přiznaná při poskytnutí služby podle § 10 odst. 14“.
9. V § 4 odst. 1 písm. s) se slova „která byla registrovaná k dani v tuzemsku podle § 95, nebo § 95a, nebo osoba, která byla registrována v tuzemsku podle § 95a odst. 5“ nahrazují slovy „o které tak stanoví tento zákon v § 94, nebo osoba, která byla registrována k dani v tuzemsku podle § 95a“.
10. V § 4 odst. 1 písm. t) se slova „která byla registrována podle § 97“ nahrazují slovy „o které tak stanoví tento zákon v § 96“.
11. V § 4 odst. 1 písm. v) se slova „nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje“ nahrazují slovy „ani místo pobytu“.
12. V § 4 odst. 1 písm. w) se slova „fyzické osoby“ zrušují a slova „státního občana České republiky, adresa místa pobytu osoby z jiného členského státu nebo adresa místa pobytu zahraniční
 
 Nahoru