Input:

R 30/1968 (tr.); Přestupek Garance

č. 30/1968 Sb. rozh. tr.
K výkladu § 1 písm. a) zák. č. 58/1965 Sb.
Předpoklady pro postih podle zák. č. 58/1965 Sb. jsou splněny nejen tehdy, spáchala-li osoba provinění nebo přestupek, uvedené v návětě § 1 cit. zákona, za podmínky speciální recidivy, ale i tehdy, byla-li osoba postižena pro kterékoliv z uvedených provinění nebo přestupek nebo pro kterýkoliv trestný čin obdobné povahy jako je kterékoliv provinění nebo jako je přestupek, jež jsou uvedeny v návětě k § 1 zák. č. 58/1965 Sb.
(Usnesení krajského soudu v Č. Budějovicích z 27. února 1968, 2 To 49/68.)
Krajský soud zrušil ke stížnosti okresního prokurátora usnesení okresního soudu v Pelhřimově z 29. listopadu 1967 sp. zn. 1 T 218/67, kterým byla po předběžném projednají postoupena komisi pro ochranu veřejného pořádku při MNV věc, v níž byl podán návrh na projednání provinění proti pracovní kázni podle § 40 písm. b) zák. č. 60/1961 Sb. před soudem podle zák. č. 58/1965 Sb. Okresnímu soudu bylo přikázáno, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Okresní soud má v napadeném usnesení pravdu potud, že nelze podle zákona č. 58/1965 Sb. stíhat jakékoliv recidivisty pro jakákoliv provinění a přestupky. Ovšem nelze souhlasit s jeho názorem, že k tomuto postihu se vyžaduje speciální recidiva. Speciální recidivou je označována ta část stejnorodé recidivy, při níž dochází ke spáchání téhož činu po předchozím odsouzení. Zákon č. 58/1965 Sb. upravuje postih provinění a přestupku osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilnictví a příživnictví v § 1 tak, že provinění a přestupek uvedené v návětě projedná okresní soud tehdy, když pachatel byl v posledním roce před jeho spácháním pro některé z uvedených provinění nebo přestupek postižen anebo v posledních třech letech pro některý z trestných činů obdobné povahy odsouzen nebo z výkonu trestu propuštěn, a to za splnění požadavku písm. b) tohoto zákonného ustanovení. Z tohoto zákonného znění se nedá dovodit, že by zákon požadoval speciální recidivu. V takovém případě by zákonodárce vyjádřil svůj záměr jinak, např. slovy "postižen pro totéž provinění, pro tentýž přestupek," příp. "odsouzen nebo z výkonu trestu propuštěn pro trestný čin téže povahy". Zákonodárce však výslovně uvádí "pro některé z uvedených provinění nebo přestupek, pro některý z

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací