Input:

R 30/1962 (tr.); Padělání a pozměňování veřejné listiny. Porušování povinností v provozu socialistické organizace. Působnost trestního zákona. Provinění. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Trest Garance

č. 30/1962 Sb. rozh. tr.
K výkladu a použití § 16 odst. 1 tr. zák.
Za účinnosti zákona č. 140/61 Sb. nelze svévolné opuštění práce považovat za trestný čin podle § 129, resp. § 130 tr. zák., pokud zaměstnanec sice poruší nebo nesplní svou důležitou povinnost plynoucí ze zaměstnání, avšak čin nemá za následek poruchu hospodářského provozu nebo hospodářské činnosti socialistické organizace ani takový činem nevznikla větší škoda. V případě, že podnik po odchodu obžalovaného normálně plnil plánované úkoly a potíže byly spojeny jen s tím, jak práci obžalovaného nahradit, nelze tyto těžkosti pokládat za poruchu v provozu nebo činnosti podniku. Jde pouze o provinění podle § 21 zák. č. 38/1961 Sb., resp. podle § 40 zák. č. 60/1961 Sb.
Vytržení listů z občanského průkazu za účelem odstranění zápisu o navázání pracovního poměru zakládá trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 tr. zák. z r. 1950 nebo § 176 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 11. dubna 1962 - 2 To 108/62)
Obžalovaný, 25 roků starý řidič, byl rozsudkem okresního soudu v Třebíči uznán vinným dvojnásobným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1, písm. a), resp. písm. b) tr. zák. z roku 1950, trestnými činy poškozování provozu podle § 135 odst. 1 tr. zák. z roku 1950, paděláním a pozměňováním veřejné listiny podle § 159 odst. 1 tr. zák. z roku 1950 a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody na dobu 14 (čtrnácti) měsíců nepodmíněně.
Krajský soud v Brně k odvolání obžalovaného napadený rozsudek podle § 258 odst. 1, písm. b), d), e) a § 259 odst. 3 tr. ř. zrušil ve výroku o vině trestnými činy rozkrádání majetku v soc. vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) resp. b) tr. zák. z roku 1950, poškozování provozu podle § 135 odst. 1 tr. zák. z roku 1950 a ve výroku o trestu.
Podle § 257 písm. b) tr. ř. zastavil trestní stíhání obžalovaného pro skutek, ve kterém obžaloba spatřovala trestný čin porušování povinností v provozu socialistické organizace podle § 129 odst. 1 tr. zák.
Obžalovaného znovu uznal vinným, že v Moravských Budějovicích jako zaměstnanec podniku Uhelné sklady Třebíč poškodil tento podnik tím, že v roce 1961 v krátkém časovém odstupu při dodávkách uhlí vyinkasoval od odběratelů částku 944,10 Kčs, kterou neodvedl a ponechal si ji pro sebe, a odcizil a na vlast účet prodal uhlí v ceně 206,70 Kčs, čímž spáchal trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1, písm. a), b) tr. zák. z roku 1950.
Za všechny tyto trestné činy (i za trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 tr. zák. z roku 1950, ohledně něhož výrok o vině napadeného rozsudku zůstal nedotčen), podle § 245 odst. 1 tr. zák. za použití § 22 odst. 1 tr. zák. z roku 1950 odsoudil obžalovaného k trestu 8 (osmi) měsíců odnětí svobody nepodmíněně.
Z odůvodnění:
Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek a shledal některé závěry okresního soudu, jež došly vyjádření ve výroku o vině a trestu, nepřesnými a nesprávnými.
Ve