Input:

č. 30/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 30/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
I když muž žaluje na neplatnost svého projevu, jímž uznal před soudem otcovství k dítěti, z toho důvodu, že byl k projevu přiveden bezprávnou vyhrůžkou vzbuzující důvodnou bázeň, jde o žalobu podle § 46 zák. o právu rodinném a je proto vázán i lhůtou v tomto ustanovení uvedenou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 23. července 1954, 5 Co 423/54.)
Žalobou podanou 8. října 1953 se žalobce domáhal výroku, že uznání otcovství k nezletilému dítěti nar. 5. července 1951, které učinil u lidového soudu dne 9. října 1951, je neplatné, poněvadž k němu byl přiveden bezprávnou vyhrůžkou vzbuzující důvodnou bázeň.
Lidový soud v Čes. Budějovicích žalobu zamítl, a to jednak pro opožděnost, protože žaloba nebyla podána v šestiměsíční lhůtě stanovené § 46 zák. o právu rod., jednak z toho důvodu, že žalobce při uznání otcovství nejednal z důvodné bázně.
Žalobce napadl rozsudek lidového soudu odvoláním, v němž dovozoval, že nejde o případ, který má na mysli § 46 zák. o právu rod., nýbrž o žalobu na uznání, že jeho projev je pro vynucení neplatný.
Krajský soud rozsudek soudu prvé stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Žaluje-li žalobce na neplatnost svého projevu, jímž před soudem uznal otcovství k nezletilé žalované, pak jde právě o žalobu podle § 46 zák. o právu rod. Vždyť žalobce podle §§ 43 a 44 téhož zákona uznal otcovství k žalované před opatrovnickým soudem dne 9. října 1951 se souhlasem matky dítěte a současně s matkou dítěte a za účasti nynějšího jeho opatrovníka uzavřel dohodu o výživě a výchově dítěte, která byla usnesením opatrovnického soudu schválena. Tím byla otázka otcovství k nezletilé žalované vyřízena a nápravy bylo možno se domoci jen úspěšnou žalobou podle § 46 zák. o právu rod., neboť ani obnova tu není přípustná (srov. rozh. č. 78/1952 Sb. rozh. čs. soudů). Poněvadž pak uznání se stalo 9. října 1951 a žaloba, o niž jde, byla podána až 8. října 1953, stalo se tak po uplynutí 6 měsíců. Žaloba nemohla proto mít úspěch už z tohoto důvodu. Žalobce v době svého