Input:

3/1967 Sb., Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, platné do 29.9.1968 Archiv

č. 3/1967 Sb., Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, platné do 29.9.1968
VYHLÁŠKA
kterou se vydávají
SMĚRNICE ÚSTŘEDNÍ RADY ODBORŮ
pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv (schváleno předsednictvím Ústřední rady odborů dne 24. 10. 1966)
V souladu s linií vytýčenou VIII. sjezdem Komunistické strany Československa, počínaje rokem 1967 uplatní se zdokonalená soustava plánovitého řízení v celém národním hospodářství. Cílem urychlené realizace nové soustavy řízení je vytvořit základnu pro větší soulad společenských, skupinových a osobních zájmů a zlepšení hospodářských výsledků podniků za současného zlepšování pracovních, kulturních, sociálních a zdravotních podmínek pracujících. To vše vyžaduje mimořádnou pozornost v přípravě a přijímání opatření, která budou tyto zájmy společnosti zajišťovat z hlediska činnosti podniků a závodů i z hlediska účasti pracujících na řízení a rozvoji výroby.
Dokument, ve kterém se konkretizuje soulad společenských a osobních zájmů, účast pracujících na řízení výroby v závodech, podnicích a oborech, je kolektivní smlouva. Vyjadřuje dvoustranné závazky kolektivu pracujících zastoupeného příslušným odborovým orgánem a hospodářského vedení k zabezpečení výrobních úkolů a použití vytvořených prostředků na rozvoj závodu, podniku a oboru, na mzdy a péči o pracující. Je závazná pro obě smluvní strany - vedení hospodářské organizace a odborový orgán.
Kolektivní smlouvy jsou přímým nástrojem regulace mezd v podnicích a závodech. Stanoví zásady vývoje mezd, určují podíl fondu pracujících na vlastních prostředcích podniku a konkretizují podmínky pro jejich použití na mzdy. Kolektivní smlouvy zajišťují zvyšování všestranné péče o hmotné a ostatní potřeby pracujících v bezprostřední závislosti na výsledcích jejich individuálního úsilí a dosažených výsledcích hospodaření. To vyžaduje, aby již v přípravě kolektivních smluv bylo využito hmotné zainteresovanosti k dosažení maximálního efektu hospodaření a k zabezpečení odpovídajícího růstu mezd a prostředků pro výraznou mzdovou diferenciaci.
Ústřední rada odborů proto podle § 21 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství stanoví:
Článek I
Uzavírání kolektivních smluv
Kolektivní smlouvy jsou uzavírány ve všech hospodářských organizacích v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, obchodě a místním hospodářství na úrovni trustů podniků, oborových podniků, jim podřízených podniků a závodů, zejména závodů podnikového charakteru, jakož i podniků řízených národními výbory. V ostatních závodech se uzavírají kolektivní smlouvy s přihlédnutím k soustavě vnitropodnikového řízení, ukáže-li se to účelné.
Kolektivní smlouvy mohou se podle potřeby uzavírat také v rozpočtových a v příspěvkových organizacích.
Kolektivní smlouvy, jejich změny a doplňky se sjednávají písemně.
Kolektivní smlouvy uzavírají jménem pracovníků příslušné orgány Revolučního odborového hnutí a jménem hospodářských