Input:

295/2022 Sb., Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření Garance

č. 295/2022 Sb., Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2022
o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1 a 3, § 22 odst. 5 a § 23 odst. 3 zákona:
§ 1
Stanovení ochranných pásem
(1)  K ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální vody, nacházejících se na území obce Janské Lázně, okres Trutnov, Královéhradecký kraj, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně. V rámci ochranného pásma II. stupně se podle stupně ochrany vymezují dílčí pásma II A a II B.
(2)  Ochranné pásmo I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základních mapách České republiky v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000, které jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce. Ochranné pásmo I. stupně se nachází na parcelách katastrálního území Janské Lázně uvedených v seznamu, který je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(3)  Ochranné pásmo II. stupně a jeho dílčí pásma II A a II B se stanoví k ochraně infiltračního území. Jsou graficky vyznačena v základních mapách České republiky v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000, které jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.
(4)  Dílčí pásmo II A ochranného pásma II. stupně se nachází na katastrálním území Janské Lázně, Černá Hora v Krkonoších a Maršov I. Dílčí pásmo II B ochranného pásma II. stupně se nachází na katastrálním území Janské Lázně, Bolkov, Maršov I, Maršov II, Maršov III, Velká Úpa I, Černá Hora v Krkonoších a Černý Důl.
§ 2
Vymezení konkrétních ochranných opatření
(1)  V ochranném pásmu I. stupně je zakázáno
a)  jímat podzemní vodu s výjimkou přírodních léčivých zdrojů,
b)  provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a trhací práce, s výjimkou činností potřebných pro provoz přírodních léčebných lázní nebo pro využití, průzkum nebo úpravu jímání přírodních léčivých zdrojů,
c)  provádět zásahy do horninového prostředí hlubší než 6 m, nespadající pod hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, s výjimkou činností potřebných pro provoz přírodních léčebných lázní nebo pro využití, průzkum nebo úpravu jímání přírodních léčivých zdrojů,
d)  vypouštět odpadní vodu nebo závadné látky1) , které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních nebo do vodního toku protékajícího ochranným pásmem,
e)  budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby nebo jiné objekty, ve kterých se manipuluje se závadnými látkami,
f)  nakládat se zvlášť nebezpečnými nebo závadnými látkami,
g)