Input:

282/1991 Sb., Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění účinném k 1.2.2022 Garance

č. 282/1991 Sb., Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. června 1991
o České inspekci životního prostředí o její působnosti v ochraně lesa
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
149/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 4 doplňuje písm. e), mění poznámky pod čarou 1a) , 1b) a 2)
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 4 a v § 5 odst. 3 nahrazuje slova
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
v § 4 nahrazuje slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 1a
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 1 a § 7
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 2 a 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 4, § 5, § 6 a § 8
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 1a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
(1)  Zřizuje se Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce”) jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky (dále jen „ministerstvo”).
(2)  Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V čele oblastního inspektorátu je vedoucí; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3)  Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(4)  Působnost inspekce v jednotlivých složkách životního prostředí stanoví tento zákon a další zákony.
(5)  Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů6) prokazují průkazem inspekce, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole7) .
§ 1a
(zrušen zák. č. 261/2021 Sb. k 1.2.2022)