Input:

28/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 28/2023 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. ledna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. a nařízení vlády č. 442/2022 Sb., se mění takto:
1. Na konci názvu nařízení vlády se doplňují slova „a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka”.
2. V úvodní větě nařízení vlády se slova „a zákona č. 287/2022 Sb.” nahrazují slovy „ , zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.”.
3. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Toto nařízení dále stanovuje nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, který může účastník trhu s elektřinou nebo plynem získat odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v odběrných místech na území České republiky (dále jen „nejvyšší přípustný majetkový prospěch”), období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a lhůtu splatnosti odvodu nadměrného majetkového prospěchu.”.
4. V § 2 odstavec 5 zní:
„(5)  Stanovené ceny elektřiny a plynu podle § 3 odst. 1 až 4 se dále uplatní pro dodávku elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance podle § 12a energetického zákona zákazníkům s odběrným místem registrovaným u operátora trhu jako odběrné místo odběratel kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou nebo kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem. Pro dodávku elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance ostatním zákazníkům se uplatní cena stanovená způsobem podle § 3 odst. 8.”.
5. V § 3 odst. 5 se za slova „stanovenou