Input:

R 28/1967 (tr.); Mladistvý. Předběžné projednání obžaloby Garance

č. 28/1967 Sb. rozh. tr.
Jestliže soud příslušný k projednání trestní věci mladistvého předběžně projedná a přijme obžalobu, později však věc podle § 295 tr. ř. postoupí jinému soudu, je tento soud vázán rozhodnutím o přijetí obžaloby a nemůže ji proto znovu předběžně projednávat.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 1967 - 3 Tz 3/67.)
Obžalobu okresního prokurátora ze dne 3. 3. 1965 sp. zn. 1 Pv 367/64, byl mladistvý A stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák., kterého se dopustil dne 11. 10. 1964 v L. tím, že udeřil nezjištěným předmětem do levého oka a spánku poškozeného K a způsobil mu tak vymknutí čočky, druhotný zelený zákal, roztržení duhovky oka a sečnou ránu na čele a víčku.
Tato obžaloba byla po předběžném projednání usnesením okresního soudu v P. ze dne 17. 3. 1965 sp. zn. 1 T 22/65 ve smyslu § 188 odst. 1 písm. g) tr. ř. přijata.
Usnesení o přijetí obžaloby nabylo právní moci a ve věci bylo již také konáno dne 30. 3. 1965, 14. 6. 1965 a 31. 5. 1966 hlavní líčení.
Při hlavním líčení konaném dne 31. 5. 1965 k návrhu prokurátora byla věc okresním soudem v P. postoupena podle § 295 tr. ř. okresnímu soudu v Ch.
Po postoupení věci okresnímu soudu v Ch. tento soud nařídil znovu neveřejné zasedání k předběžnému projednání obžaloby a usnesením ze dne 29. 9. 1966 sp. zn. 3 T 132/66 vrátil věc podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. prokurátoru k došetření.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem Nejvyšší soud zrušil usnesení okresního soudu v Ch. a tomuto soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Okresní soud v Ch. svým usnesením pochybil ve dvou směrech. Především uvedl v napadeném usnesení, že vrací k došetření obžalobu okresního prokurátora v Ch. sp. zn. 1 Pv 279/66, ačkoliv okresní prokurátor v Ch. pod uvedenou značkou žádnou obžalobu proti ml. A nepodal. Pod touto spisovou značkou okresní prokurátor v Ch. pouze evidoval spis u okresní prokuratury v Ch., který mu předseda senátu okresního soudu v Ch. zaslal 15. září 1966 k vyznačení.
Jediná obžaloba, která v této trestní věci byla podána, je obžaloba okresního prokurátora v P. sp. zn. 1 Pv 367/64. Tato obžaloba byla však po předběžném projednání okresním soudem v P. přijata usnesením ze dne 17. 3.