Input:

R 27/1961; Exekuce. Řízení před soudem. Smlouva Garance

č. 27/1961 Sb. rozh.
Vlastník domu není oprávněn k podání návrhu na povolení soudní exekuce podle příkazu k vyklizení bytu, vydaného národním výborem a potvrzeného okresním soudem.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 21. února 1961, 11 Co 115/61.)
Obvodní soud pro Prahu 4 vyhověl návrhu vlastníka domu na povolení exekuce podle příkazu k vyklizení bytu, vydaného národním výborem a potvrzeného soudem.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu první stolice změnil tak, že návrh na povolení exekuce zamítl.
Odůvodnění:
Jde o to, zda k návrhu na povolení exekuce podle příkazu k vyklizení bytu, vydaného národním výborem a potvrzeného okresním soudem, je oprávněn i vlastník domu, v němž je vyklizovaný byt.
Podle § 147 vyhl. č. 57/1957 Ú. l. může návrh na povolení soudní exekuce vyklizením bytu podat MNV. O oprávnění vlastníka domu k podání takového návrhu se v tomto ustanovení nemluví. Existenci takového oprávnění nelze však vyvodit ani z jiného ustanovení. Soudní exekuci lze podle § 434 o. s. ř. povolit jen tehdy, jestliže - mimo jiné - je z exekučního titulu patrna i osoba oprávněného. Z příkazu k vyklizení, podle něhož se exekuce navrhuje, neplyne, že by se jím zakládalo nějaké oprávnění pro vlastníka domu, v němž byt je, a nic takového nelze dovodit ani