Input:

R 27/1956; Garance

č. 27/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Osobou náležející k podnikání nájemce může být i ten, kdo třeba jen nahodile provádí úkony sloužící k podnikání nájemce.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. prosince 1955, Cz 532/55.)
Žalobce se domáhal na žalovaných náhrady škody z toho důvodu, že někdy v dubnu nebo květnu 1950 bylo poškozeno schodiště v jeho domě, kde měl najatý krám a dílny první žalovaný, který předal svoji živnost druhému žalovanému. Žalobce tvrdí, že druhý žalovaný provozoval v najatých místnostech svoji výrobu a že jeho zaměstnanci za vedení a podle příkazu prvého žalovaného skládali, resp. nechali skládat neodborně železné sudy do najatých místností a přerazili tak osu pískovcových schodů a poškodili tři schody cihlové i omítku a zdivo na schodišti. Oprava omítky si vyžádala náklad 500 Kčs starých peněz a prozatímní podepření schodiště 940 Kčs. Prvý žalovaný prohlásil, že dá schody do pořádku. Žalobce proto podle konečné úpravy žalobního návrhu žádal, aby žalovaní byli uznáni povinnými vyměnit osu pískovcových schodů a tři cihlové schody a zaplatit 1440 Kčs starých peněz.
Žalovaní namítali, že žádné železné sudy do najatých místností neskládali, že šlo o cizí zaměstnance, kteří dodávali do podniku suroviny.
Lidový soud civilní v Praze uznal žalované povinnými rukou společnou a nerozdílnou vyměnit svým nákladem osu pískovcových poškozeííých schodů novými pískovcovými schody. Jinak žalobu zamítl. Zjistil, že v létě 1950 přivezlo nákladní auto pro druhého žalovaného sud benzinu, že tento sud skládal závozník po schodech bez použití líh a že sud se závozníkovi vysmekl, spadl po schodech dolů a přitom poškodil osu schodů. Vzhledem k obsahu sudu má lidový soud za to, že k poškození schodů došlo při provozu zvláště nebezpečném a že proto za škodu odpovídá první žalovaný jako vedoucí provozu a druhý žalovaný jako provozovatel (§§ 337, 350, 351 obč. zák.).
Krajský soud v Praze vyhověl odvolání žalovaných a žalobu zamítl. Dospěl k názoru, že za škodu odpovídá v prvé řadě škůdce, tedy onen závozník, který žalován není. Závozník obstarával podle přesvědčení krajského soudu záležitosti toho, kdo jej vyslal se sudem. Neobstarával tedy záležitosti žádného ze žalovaných a proto tito neodpovídají za škodu jím způsobenou. O odpovědnost z nebezpečného provozu též nejde, protože skládání železného sudu po schodech nelze označit za provoz zvláště nebezpečný a žalovaní nejsou tedy provozovateli ani škůdci ve smyslu § 351 obč.