Input:

263/2022 Sb., Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo Archiv

č. 263/2022 Sb., Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2022
o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI
§ 1
Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku
(1)  Odběrná místa zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 sjednaná distribuční sazba uvedená v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(2)  Příspěvek se nezohledňuje pro odběr elektřiny v odběrných místech, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (dále jen „zákazník s přiděleným identifikačním číslem osoby”).
(3)  Odběrná místa zákazníků v domácnosti v plynárenství, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa zákazníků kategorie domácnost podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy registrovaná plánovaná roční spotřeba plynu do 45 MWh. Plánovanou roční spotřebou plynu se rozumí plánovaná roční spotřeba plynu odběrného místa zákazníka v domácnosti evidovaná v informačním systému operátora trhu k okamžiku vyhodnocení denních odchylek provedeného podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem za rozhodný den podle § 2 odst. 1.
(4)  Výše příspěvku pro odběrné místo zákazníka v domácnosti v elektroenergetice a plynárenství je stanovena v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Rozhodné dny
(1)  Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti v