Input:

R 26/1959; Garance

č. 26/1959 Sb. rozh.
Příslušným k rozhodnutí o návrhu na přeměnu osvojení podle čl. III novely č. 15/1958 Sb., o změně předpisů o osvojení, je ten soud, který by o osvojení rozhodoval, a jehož příslušnost je upravena ustanovením § 263 o. s. ř.
(Rozhodnutí lidového soudu civilního v Praze z 6. října 1958, 5 Nc 77/58.)
Lidový soud civilní v Praze usnesením, které zůstalo v právní moci, odmítl návrh na přeměnu osvojení podle čl. III zák. č. 15/ 1958 Sb., podaný osvojiteli bydlícími i s osvojenkou v Šestajovicích, okres Brandýs n/Lab.
Odůvodnění:
Ustanovením čl. III zák. č. 15/1958 Sb., o změně předpisů o osvojení, byla dosavadním osvojitelům dána možnost žádat, aby v matrice byli zapsáni jako rodiče osvojence na místo rodičů skutečných.
Jde o změnu osvojení vysloveného podle předpisů dříve platných (nynějšího ustanovení § 63 odst. 1 zák. o právu rod.) v osvojení vyššího typu podle ustanovení § 63 odst. 2 zák. o právu rod., jak bylo doplněno novelou č. 15/1958 Sb.
Novela nemá speciálního ustanovení o příslušnosti a z předpisů zákona o právu rodinném a občanského soudního řádu, které byly novelou změněny a doplněny, ani z důvodové zprávy k novele, není patrno, že by bylo úmyslem zákonodárce soustředit rozhodování o návrhu na