Input:

244/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech Garance

č. 244/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
ZÁKON
ze dne 29. června 2000,
kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:
㤠1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon stanoví podmínky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce, jakož i podmínky pro vývoz krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů.
(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny ke krmení zvířat dovezených na území České republiky za účelem svodu zvířat1v množství odpovídajícím délce svodu a druhu zvířat, a na výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů, které jsou určeny pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny.
(3) Tento zákon se dále nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2


1§ 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
2Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
2. § 2 včetně nadpisu zní:
㤠2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumějí
a) krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích,
b) krmnými surovinami krmiva, která jsou určena pro přímé použití ke krmení zvířat v původním stavu nebo po úpravě, dále k výrobě krmných směsí nebo jako nosiče pro výrobu premixů,
c) krmnými směsmi směsi krmných surovin s přídavkem nebo bez přídavku doplňkových látek, které jsou určeny jako kompletní nebo doplňková krmiva ke krmení zvířat,
d) kompletními krmivy krmné směsi, které svým složením pokrývají potřebu denní krmné dávky,
e) doplňkovými krmivy krmné směsi s vysokým obsahem určitých živin, které po doplnění do jiných krmiv pokrývají potřebu denní krmné dávky,
f) denní krmnou dávkou minimální množství krmiva, které potřebuje zvíře daného druhu, stáří a užitkovosti průměrně denně k zajištění celkové potřeby živin, propočtené na obsah vlhkosti 12 %,
g) doplňkovými látkami látky používané ve výživě zvířat za účelem příznivého ovlivnění vlastností krmiv nebo živočišných produktů, uspokojení požadavků výživy zvířat, zlepšení živočišné produkce zejména ovlivněním stravitelnosti krmiv, doplnění potřeby živin zvířat nebo zajištění specifických potřeb výživy zvířat v určitém období a zmírnění škodlivých vlivů způsobených výkaly zvířat nebo ovlivňující životní prostředí zvířat,
h) premixy směsi doplňkových látek bez nosičů nebo směsi jedné či více doplňkových látek s nosiči, popřípadě s přidáním aminokyselin, které jsou určeny k výrobě krmiv,
i) nežádoucími látkami a produkty látky nebo produkty organického nebo anorganického původu, které negativně