Input:

č. 23/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 23/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Dieťa, ktorého matka nebola za jeho otca vydatá, má dedičské právo po predchodcovi otca zemretého v r. 1953, i keď otec sám zomrel v r. 1937.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. októbra 1957, Cz 599/57.)
Neb. poručiteľka mala troch synov, ktorí zomreli ešte za jej života, a to Júliusa R., ktorý zomrel slobodný a bezdetný, Imricha R., ktorý bol vyhlásený za mŕtveho a má dve dcéry Alicu R. a mal. Kláru R. a Jána R., ktorý zomrel 17. mája 1937. Jeho syn pochádzajúci z manželstva tiež už zomrel bez potomkov. Po synovi Jánu R., ako to zisťuje štátne notárstvo zo spisov okresného súdu, ostal potomok, a to syn narodený 24. júla 1928 z matky Júlie G., ktorá nebola za otca dieťaťa vydatá, menom Ján Ž. Tento uplatnil dedičské právo po neb. poručiteľke právom svojho už mŕtveho otca Jána R.
Štátne notárstvo v Poltári okrem iných potvrdilo nadobudnutie dedičstva po neb. poručiteľke ako dedičov zo zákona Jánovi Ž. v ¥2 polovici a Alici R. a mal. Kláre R. po ¥4-ine. Dedičské ‘• právo Jána Ž. odôvodnilo štátne notárstvo ustanoveniami §§ 509, 527 obč. zák. so zreteľom na § 565 odst. 1 obč. zák. a na § 11 ods. 2 Ústavy 9. mája.
Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý rozhodol o sťažnostiach všetkých dedičov, ako aj poručiteľkinho manžela, napad- £ nutým uznesením okrem iných zmenil uznesenie štát, notárstva o potvrdení nadobudnutia dedičstva a dedičstvo potvrdil v rovnakom pomere len dvom vnučkám poručiteľky Alici a mal. Kláre R. a sťažnosť Jána Ž. odmietol, keďže tohto nepokladal za účastníka konania. Krajský súd svoje rozhodnutie o tom, že Ján Ž. nie je dedičom po neb. poručiteľke, odôvodnil v podstate tak, že jeho otec Ján R. zomrel ešte v r. 1937, a v tom čase dieťa, ktorého matka nebola za jeho otca vydatá, ešte nemalo dedičský nárok po svojom otcovi (sploditeľovi); nemožno vraj preto v súdenej veci použiť ustanovenia § 11 odst. 2 Ústavy 9. mája, keďže Ján R. zomrel ešte pred jej účinnosťou. Keď teda Ján Ž. nemá dedičské právo po Jánovi R. v čase jeho smrti, nemohol ho mať ani po jeho matke, hoci táto zomrela už v r. 1953.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným uznesením Krajského súdu v.Banskej Bystrici, pokiaľ ním bolo zmenené uznesenie Štátneho notárstva v Poltári a vyslovené, že dedičstvo po neb. poručiteľke sa potvrdzuje Alici R. a mal. Kláre R.,