Input:

R 22/1958; Garance

č. 22/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Neopominuteľný dedič, ktorému bolo závetom niečo zanechané, ale nie toľko, koľko robí podiel uvedený v § 551 obč. zák. je závetným dedičom dotyčné toho, čo mu bolo v závete zanechané a zákonným dedičom potiaľ, pokiaľ mu nebolo dosť zanechané, teda čo do zvyšku.
Zákonný podiel, ktorý sa má v dôsledku čiastočnej neplatnosti závetu dostať dedičovi okrem toho, čo mu bolo platne zanechané závetom, treba určiť z majetku, zvyšujúceho v dedičstve nad to, čo ním bolo žalobkyni a ostatným neopomenuteľným dedičom platne zanechané, totiž v rámci ich zákonného dedičského podielu označeného v § 551 obč. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. októbra 1957, Cz 382/57.)
Neb. Jozef S., ktorý bol manželom prvej žalovanej a otcom žalobkyne a druhého a tretieho žalovaného, zomrel 18. marca 1955 a zanechal ako dedičstvo polovičku domového majetku a role vo výmere asi 4.5 ha. V závete prevažnú časť svojho majetku poručil synovi Jozefovi S. (tretiemu žalovanému); manželke a dcerám zanechal len isté pozemky. Žalobkyňa v priebehu pojednávania dedičstva na Štátnom notárstve v Březne nebola spokojná so zá- vetným dedením a štátne notárstvo ju uznesením zo 16. júna 1956 upravilo na podanie žaloby. Dedičstvo bolo zjavne prejednávané ako roľnícky podnik v zmysle § 1 ods. 6 zák. č. 139/1947 Zb., o prejednávanie pozostalosti s roľníckymi podnikmi a o zamedzenie drobenia roľníckej pôdy, lebo podľa obsahu zápisnice z 12. mája 1955 bude urobený dotaz aj dotyčné toho, kto by mal byť určený za prejímateľa dediča.
Žalobkyňa v žalobe podanej na úpravu štátneho notárstva uviedla, že celková výmera poručiteľových roľníckych pozemkov robí 4.10 ha, ale ona podľa závetu dostáva len asi 3 á. Navrhla preto, aby bol podľa § 551 obč. zák. závet vyhlásený za čiastočne neplatný s tým, že dedičský podiel žalobkyne na celom dedičstve robí 3/i6-iny.
Ľudový súd v Březne vyhlásil závet poručiteľa za čiastočne neplatný s tým, že žalobkyňa je oprávnená dostať do držby a užívania 3/16~iny zo zanechaných nehnuteľností. Podľa odôvodnenia rozsudku poručiteľ zanechal žalobkyni len 17 á pozemkov a pretože celková výmera jeho pozemkov je 4.4 ha žalobkyni neboli zanechané 3/16-iny dedičstva, ktoré jej ako plnoletej dcére poručiteľa podľa § 551 obč. zák. patria. Táto časť rozsudku ľudového súdu čo do neplatnosti závetu stala sa právoplatnou, lebo odvolanie tretieho žalovaného týkalo sa len dedičskej povahy istej nehnuteľnosti.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným rozsudkom Ľudového súdu v Březne v časti, ktorou bol závet neb. Jozefa S. vyhlásený za čiastočne neplatný s tým, že žalobkyňa je oprávnená dostať do držby a užívania od žalovaných 3/16-iny zo zanechaných nehnuteľností, ako aj v predchádzajúcom konaní bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Spor je o to, či závetom bolo porušené právo žalobkyne ako neopomenuteľnej dedičky v zmysle § 551 obč. zák., podľa ktorého závet je neplatný potiaľ, pokiaľ poručiteľ nezanechal okrem iného svojím plnoletým potomkom 3/4 podielu, ktorý by im patril podľa ustanovení o dedení zo zákona.
Ľudový súd tu správne uvádza, že žalobkyni mali byť zanechané 3/16-iny celého dedičstva, keďže sú dovedna štyria