Input:

R 22/1957 (tr.); Garance

č. 22/1957 Sb. rozh. tr.
Ustanovenie § 7 tr. zák. nepozná dotyčne samotného návodu okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby. Preto návod na trestný čin spáchaný za okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby predpokladá, aby takáto okolnosť bola daná dotyčne konania, na ktoré bol navedený ten, kto podľa návodu mal konať.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 18. januára 1957, 2 Tz 319/56.)
Ľudový súd v Banskej Štiavnici uznal óbvineného okrem iného vinným tiež dvojnásobným trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák., pretože obvinený ako revízor národného podniku Zdroj, naviedol vedúcu jednej predajne uvedeného národného podniku (Š), aby pre svoje súkromné potreby vzala z tržby predajne peňažnú sumu 1500 Kčs a ďalej neskoršie a na inom mieste (v inej obci) naviedol ďalšiu vedúcu predajne toho istého národného podniku (T), aby si zobrala z tržby predajne 2700 Kčs. Z týchto peňazí si potom obvinený od oboch vedúcich predajní vypožičal určitú sumu, ktorú už nevrátil.
Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozsudok ľudového súdu aj dotyčné uvedených skutkov a uznal obvineného pre tieto skutky vinným dvojnásobným návodom na trestný čin rozkrádania národného majetku podľa § 7 ods. 1, § 245 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. c) (v znení pred novelou), t. j. že návody boli spáchané za obzvlášť priťažujúcej okolnosti, lebo obvinený bol revízorom národného podniku, ktorému obidve vedúce podliehali.
Najvyšší súd na sťažnosť generálneho prokurátora zrušil rozsudok krajského súdu aj v uvedenej časti a tomuto súdu nariadil, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Vedúce predajní Š a T boli v osobitnom konaní stíhané pre trestný čin rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák. bez kvalifikácie podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby. Krajský súd napriek tomu uznal obvineného vinným dvojnásobným