Input:

č. 21/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 21/1962 Sb. rozh. tr.
Skutečnost, že pachatel je protispolečenský živel, nestačí k závěru, že se dopustil příživnictví podle § 203 tr. zák., i když se po kratší dobu živil příležitostným zaměstnáním a vyhýbal se zařazení do řádného pracovního poměru.
Pokud skutek uvedený v obžalobě má znaky pouze provinění, a nejde o jednočinný souběh, nutno trestní stíhání pro tento skutek zastavit (podle analogie § 223 odst. 2, § 177 odst. 2 písm. a) tr. ř.), jestliže opatření, které by mohlo být uloženo vedle trestu uloženého soudem, je zcela bez významu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 10. 1. 1962 - 3 To 47/62)
Rozsudkem okresního soudu v Kroměříži byl obžalovaný odsouzen pro trestné činy podle § 135 odst. 1, § 249 odst. 1, § 247 odst. 1, § 188a, § 5 odst. 1, § 245 odst. 1 tr. zák. z r. 1950 k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tři) a půl roku.
Krajský soud v Brně k odvolání obžalovaného podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), odst. 2, § 259 odst. 3 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ve výroku o vině, jímž byl obžalovaný uznán vinným též trestným činem příživnictví podle § 188 a tr. zák. z roku 1950 a současně zrušil i výrok o trestu. Za trestné činy, ohledně nichž zůstal napadený rozsudek nedotčen, obžalovanému uložil podle § 245 odst. 1 se zřetelem k § 22 odst. 1 tr. zák. z r. 1950 úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) a půl roku. Trestní stíhání pro skutek, v němž obžaloba spatřovala trestný čin příživnictví podle § 188a tr. zák. z r. 1950 zastavil podle § 257 písm. b) tr. ř. z důvodů uvedených v § 223 odst. 2, § 177 odst. 2 písm. a) tr. ř.
Z odůvodnění:
Krajský soud přezkoumal důvodnost a zákonnost všech výroků napadeného rozsudku, přezkoumal též řízení rozsudku předcházející a dospěl k závěru, že odvolání obžalovaného je částečně důvodné. Důvodné bylo shledáno pouze pokud byl obžalovaný odsouzen též pro trestný čin příživnictví.
Soud prvého stupně se v odůvodnění rozsudku nezabýval otázkou, zda jednání obžalovaného, stíhané v obžalobě jako trestný čin příživnictví podle § 188a tr. zák. z r. 1950, vykazuje také znaky, jež jsou obsaženy v novém trestním zákoně v § 203 (ustanovení o příživnictví). Podle tohoto nového zákonného ustanovení je k naplnění trestného činu příživnictví mimo jiné nutné, aby se pachatel vyhýbal poctivé práci, znak soustavně. Okolnost, že pachatel opustil bez rozvázání pracovního poměru své pracoviště a že se před tím, v době zameškání pracovních směn dopustil krádeží, popřípadě