Input:

20/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob Garance

č. 20/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. října 2021 byla v Colombu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 10. března 2023.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 5 dne 1. června 2023.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SRÍLANSKOU DEMOKRATICKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB

Česká republika a Srílanská demokratická socialistická republika, dále jen „strany”;
majíce na zřeteli platné právní předpisy stran týkající se výkonu trestu,
přejíce si dále rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti trestního práva,
podporujíce předávání odsouzených osob, které těmto osobám umožní vykonat uložené tresty v jejich domovském státě a přispěje k jejich resocializaci, a
vedeny zásadami humanity a respektem k lidským právům,
se dohodly takto:
  
Článek 1
Definice

Pro účely této Smlouvy se rozumí:
a)  „trestem” každé potrestání nebo opatření, které zahrnuje zbavení svobody, nařízené soudem na omezenou nebo neomezenou dobu v důsledku trestného činu,
b)  „rozsudkem” konečné nařízení nebo rozhodnutí soudu, kterým se ukládá trest,
c)  „předávajícím státem” strana, na jejímž území byl uložen trest osobě, která může být nebo již byla předána,
d)  „přijímajícím státem” strana, na jejíž území může být nebo již byla odsouzená osoba předána k výkonu trestu nebo jeho části,
e)  „odsouzenou osobou” osoba, která je nebo má být omezena na osobní svobodě ve věznici nebo jiné instituci na základě rozsudku soudu předávajícího státu v důsledku spáchání trestného činu.

  
Článek 2
Obecné zásady
1.  Strany se zavazují poskytovat si vzájemně co nejširší míru spolupráce při předávání odsouzených osob podle ustanovení této smlouvy a podle jejich vnitrostátního práva.
2.  Osoba odsouzená na území jedné strany muže být předána na území druhé strany podle ustanovení této smlouvy k výkonu trestu, který jí byl uložen.
3.  Odsouzená osoba, na kterou lze uplatnit tuto smlouvu, musí být předávajícím státem informována o její podstatě předtím, než bude předání k výkonu trestu nebo jeho části uskutečněno.
4.  Osoba odsouzená na území jedné strany nebo její právní zástupce může vyjádřit zájem o předání podle této smlouvy předávajícímu nebo přijímajícímu státu.
5.  O předání může žádat předávající nebo přijímající stát.
6.  Odsouzená osoba musí být písemně informována o rozhodnutích učiněných předávajícím nebo přijímajícím státem podle této smlouvy.

  
Článek 3
Ústřední orgány
1.  Každá strana určí ústřední orgán pro účely provádění této smlouvy.
2.  Ústředním orgánem