Input:

R 20/1958; Garance

č. 20/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Závodné výbory základných organizácií odborového svazu sú samostatnou právnickou osobou. (§ 18 obč. zák.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 24. októbra 1957, Cz 533/57.)
Krajský súd v Prešove odmietol návrh vymáhajúceho ve- . riteľa na povolenie exekúcie, v ktorom bol dlžník súhlasne so znením exekučného titulu označený ako Závodná rada pri nádražnej reštaurácii ČSD v Prešove s tým odôvodnením, že závodná rada Inie je samostatnou právnickou osobou, ale len orgánom základnej organizácie odborového sväzu a nemá preto procesnú spôsobilosť.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona ř podanú generálnym prokurátorom, že uvedeným uznesením Krajského súdu v Prešove bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Právne postavenie Revolučného odborového hnutia ako jednotnej odborovej organizácie bolo upravené zákonom č. 144/1946 Zb., o jednotnej odborovej organizácii, a podľa §§ 1 a 5 zák. č. 68/1951 Zb., o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach, je dobrovoľnou organizáciou podľa tohto zákona. Neobyčajný význam, dôležitosť a zvláštne postavenie odborovej organizácie v