Input:

č. 2/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 2/1954 Sb. rozh. tr.
Ustanovenie § 135 ods. 2 tr. zák. nezakladá samostatnú skutkovú podstatu trestného činu, ale uvádza len daľšie okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby za trestný čin, ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu, spáchaného spôsobom uvedeným v § 135 ods.,1 tr. zák.
K pomeru ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 tr, zák. a § 136 tr. zák., keď roľník nesplní alebo poruší povinnosti svojho povolania.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 26. septembra 1953, 2 Tz 62/53.)
Obvinený, roľník, vlastniaci 9 ha poľnohospodárskej pôdy, nesplnil v roku 1952 podľa časového plánu dodávkové úkoly, lebo neodovzdal 120 litrov mlieka a 190 kg raných zemiakov a okrem toho nedodržal na 1840 siah osevný plán v obilninách.
Ľudový súd v Malackách uznal preto obvineného vinným trestným činom ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 136 tr. zák. spáchaným tým, že ako súkromný podnikateľ z nedbanlivosti nesplnil záväzok plynúci z jednotného hospodárskeho plánu, resp. z verejných dodávok.
Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu okresného prokurátora, zrušil rozsudok ľudového súdu a uviedol, že konanie obvineného uvedené v rozsudku prvého súdu kvalifikuje sa ako trestný čin ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 ods. 2 tr. zák.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu nariadil, aby o odvolaní okresného prokurátora znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Odvolací súd predovšetkým, zrušujúc rozsudok ľudového súdu vo výroku o vine, nemal uviesť v rozsud očnom výroku len, že konanie obvineného uvedené v rozsudku prvého súdu kvalifikuje sa ako iný trestný čin, t. j. v danom prípade ako trestný čin ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 ods. 2 tr. zák., ale mal uviesť nový výrok o vine podľa § 26 ods. 1 písm. c) tr. por., ktorý platí aj pre rozsudok odvolacieho súdu, t. j. mal uviesť označenie trestného činu, ktorého sa odsudzujúci výrok týka, uvedením všetkých jeho zákonných znakov, miesta, času a iných okolností, ktoré sú potrebné nato, aby sa skutok nemohol zameniť s iným.
Vo veci samej odvolací súd zistil zhodne ako ľudový súd skutkový stav, ale došiel k názoru, že ľudový súd sa mýlil, keď činnosť obvineného podradil pod ustanovenie § 136 tr. zák. a uviedol, že v konaní obvineného zistil naplnenú skutkovú podstatu trestného činu podľa § 135 ods. 2 tr. zák, keďže obvinený vedel o predpísaných dodávkach a tieto z nedbanlivosti nesplnil, čím porušil povinnosť svojho povolania a sťažil plnenie jednotného hospodárskeho plánu v úseku hospodárskom. Viac sa odvolací súd s otázkou kvalifikácie a zavinenia nezaoberal a vôbec sa nevyporiadal s ďalším znakom uvedenej skutkovej podstaty, t. j. či obvinený svojim konaním sťažil prevádzku alebo rozvoj štátneho, prípadne iného verejného podniku uvedeného v ustanovení § 135 ods. 1 tr. zák. Krajský súd pritom totiž prehliadol, že druhý odsek ustanovenia § 135 tr. zák. neuvádza samostatnú skutkovú podstatu trestného činu, ale uvádza len okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby za trestný čin ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu spáchaného spôsobom v § 135 ods.