Input:

2/1946 Sb., Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik, platné do 30.12.1992 Archiv

č. 2/1946 Sb., Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republik, platné do 30.12.1992
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo dňa 22. novembra 1945
o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík.
Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Dočasné Národné shromaždenie súhlasí:
1.  so smluvou medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa 29. júna 1945,