Input:

19/1979 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění účinném k 1.1.2004 Archiv

č. 19/1979 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění účinném k 1.1.2004
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
ze dne 22. ledna 1979,
kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
552/1990 Sb.
(k 27.12.1990)
mění, doplňuje - § 1 odst. 1, § 3, § 4, v § 5 doplňuje odst. 6, § 7, § 8 odst. 1 a 2
352/2000 Sb.
(k 13.10.2000)
mění § 4 odst. 1
394/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 1 odst.1 a 2, § 3
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen „zákon”) a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce.1)
(2)  Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.
§ 2
Vyhrazená zdvihací zařízení
(1)  Vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen „zařízení”) jsou tato zařízení s motorickým pohonem:
a)  zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
b)  jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,
c)  pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
d)  stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
e)  výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
f)  regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.
(2)  Zařízeními podle této vyhlášky nejsou:
a)  vrátky,
b)  zdvižné vozíky,
c)  stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
d)  zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod),
e)  závěsné dopravníky,
f)  nakladače,
g)  zdvihací čela nákladních automobilů,
h)  mechanické rampy,
i)  plošiny pro zdvihání automobilů,
j)  výsuvné žebříky,
k)  prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
l)  pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.
§ 3
Oprávnění organizace
(1)  Organizace mohou vyrábět, montovat, provádět generální opravy a rekonstruovat zařízení nebo dodavatelským způsobem je opravovat a provádět revize a revizní zkoušky jen na základě oprávnění (dále jen „oprávněná organizace”). U zařízení uvedeného v § 2 odst. 1 písm. e) musí mít oprávnění k opravám též organizace, která zařízení provozuje, pokud si opravy vykonává sama.
(2)  Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce (dále jen „orgán dozoru”), v jehož obvodu působnosti má sídlo popřípadě trvalý pobyt, a to na základě písemné žádosti organizace.
(3)  Organizace v žádosti uvede:
a)  svůj přesný název a adresu,
b)  název a adresu závodu