185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

185/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o změně některých dalších…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 185/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. května 2001
o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
477/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 3 odst. 3 písm. b), § 38 odst. 7 písm. a), v § 42 mění odst. 1 a ruší odst. 5, 6, 7, v § 43 mění odst. 6, v 72 odst. 1 ruší písm. m) a mění § 89 o účinnosti
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, v § 82 doplňuje odst. 2
275/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, vkládá - nový odst. 5 v § 17 a nový § 17a, v § 83 doplňuje nový odst. 13
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 69 novelizačních bodů
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část čtrnáctou
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 79
188/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
celkem k oběma datům
130 novelizačních bodů,
nová přechodná ustanovení
188/2004 Sb.
(k 23.4.2004)
body 77 až 86 novely, t.j. od nadpisu části deváté po zrušení paragrafů 61 až 65
317/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění § 33 odst. 1 a 2, v § 71 vkládá nové písm. e), nové znění § 73, vkládá § 73a
7/2005 Sb.
(k 6.1.2005)
celkem ke všem datům 48 novelizačních bodů
7/2005 Sb.
(k 13.8.2005)
§ 37i, 37k, 37n, 37o, v § 38 mění odst. 3 a doplňuje větu v odst. 4
7/2005 Sb.
(k 1.1.2009)
nabývá účinnosti § 37m odst. 3
ÚZ 106/2005 Sb.
 
 
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 21 odst. 1 písm. a), § 47 odst. 2 a § 68 odst. 1 vkládá a nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 14 odst. 4 a vkládá v § 72 odst. 1 písm. r), v § 78 odst. 2 písm. u) a v § 79 odst. 1 písm. j)
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 82 odst. 2 nahrazuje slova
314/2006 Sb.
(k 22.6.2006)
mění celkem 33 novelizačních bodů
314/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 37b odst. 2 a § 78 odst. 2; vkládá v § 37b odst. 1 písm. h) a v § 37c odst. 1 písm. j)
314/2006 Sb.
(k 1.4.2007)
mění § 12 odst. 3; vkládá § 33a, § 33b a v § 79 odst. 4 písm. e)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 37n odst. 2 a § 49 odst. 3
25/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 82 vkládá odst. 3; nová přechodná ustanovení
34/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění celkem 39 novelizačních bodů
34/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
nabývá účinnosti § 24 odst. 1 písm. d)
383/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 14, § 18, § 36, § 37 odst. 3, § 37b odst. 1, § 37e, § 37k, § 66 odst. 2 a § 76
9/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
v § 2 odst. 1 mění písm. i) a ruší odst. 3; mění § 76 odst. 1 písm.g); vládá přílohu č. 9
157/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 2 a položku Q11 v příloze č. 1
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 7 odst. 3 a vkládá nový § 7a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18 odst. 6, § 37i odst. 3 písm. a) a b); vkládá nový § 71a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 17a odst. 6, § 47 odst. 1 a 2, § 68 odst. 1
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
vkládá v § 76 odst. 1 písm. j)
297/2009 Sb.
(k 19.9.2009)
mění; celkem 20 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá nový § 37d
154/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
31/2011 Sb.
(k 18.2.2011)
mění § 1, § 3 odst. 8, § 21 odst. 1 písm. f), § 37a odst. 2, 5 a 6
77/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění § 82 odst. 3
264/2011 Sb.
(k 31.8.2011)
mění § 37e odst. 6
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 76 odst. 3
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 81 odst. 3
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 2 odst. 1 písm. f)
165/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 37g, § 37h, § 37j, § 37k, § 37o a v příloze č. 7 bod č. 4; vkládá nový § 37p; nové přechodné ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 31e odst. 2 písm. b)
69/2013 Sb.
(k 19.3.2013)
mění § 82 odst. 2
169/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
169/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá nové § 38a a 38b
169/2013 Sb.
(k 1.1.2016)
změny neprovedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 223/2015 Sb.
169/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší slova v § 37e odst. 7
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 37d odst. 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 19 odst. 2, § 20, § 24 odst. 1, § 66 odst. 2, § 76 a § 81
184/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění, nová přechodná ustanovení
184/2014 Sb.
(k 1.6.2015)
vkládá § 37s a mění § 72
229/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění § 78 odst. 4 písm. b; nové přechodné ustanovení
229/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 17, § 21, § 45 odst. 3 a § 73
223/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
223/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 6, § 9 odst. 1 a 2, § 39 odst. 3 a 4, § 39 odst. 6 až 10 a 12 a § 40
223/2015 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 32 písm. a) a b) a § 33
223/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 31a odst. 2
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 4 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 1 písm. a), § 77 odst. 11 a 14
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 31e odst. 2 písm. b), § 37i odst. 2, § 38b odst. 2 písm. b), § 38d odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje1a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
§ 2
Působnost zákona
(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou
a) odpadních vod2) v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy61) ,
b) radioaktivních odpadů5) ,
c) mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním právním předpisem6) ,
d) exkrementů, nejedná-li se o
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru